[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2016, Cilt 30, Sayı 1, Sayfa(lar) 009-013
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Reelin Gen rs7341475 Polimorfizmi Auralı Migrenle İlişkilidir
Bilge KARA1, Ebru MARZİOĞLU ÖZDEMİR2, Murat KARA3, Gökhan ÖZDEMİR4, Ayşe SÖZEN5, Kürsat KARGÜN6
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Muğla, TÜRKİYE
2Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Genetik, Erzurum, TÜRKİYE
3Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Muğla, TÜRKİYE
4Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Erzurum, TÜRKİYE
5Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Bölümü, Muğla, TÜRKİYE
6Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Migren, auralı migren, Reelin gen, polimorfizm
Özet
Amaç: Bu çalışmada auralı migren hastalarında Reelin gen polimorfizmleri incelenerek, Reelin gen ile migren hastalığı arasındaki ilişki araştırıldı. Migren vasküler baş ağrıları içinde en sık görülen, genetik ve çevresel komponentlerin etkili olduğu ve işgücü kaybına yol açan bir hastalıktır. İnsanlarda 7. kromozomda lokalize olan Reelin geni, santral sinir sisteminin gelişiminde önemli bir rol oynayan ekstraselüler bir matriks proteinini sentezler. Reelin genindeki herhangi bir mutasyon ya da ekspresyon değişikliklerinin nöropsikiyatrik hastalıklara zemin hazırladığı bilinmektedir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya migren tanısı almış 91 hasta ve 85 sağlıklı kontrol grubu alındı. Kişilerden alınan kanlardan DNA elde edildi ve rs7341475, rs362691, rs12705169 polimorfizmleri TaqMan probları kullanılarak RT-PCR ile çalışıldı.

Bulgular: Migren hastalarında tespit edilen rs7341475 polimorfizmi ve A alleli kontrol grubu ile karşılaştırıldığında istatiksel olarak anlamlı bulundu (P<0.05). Hastalarda görülen bulantı ile rs12705169 arasında (P<0.05), baş ağrısının ani ve yavaş başlaması ile de rs362691 arasında anlamlı bir ilişki tespit edildi (P<0.05). Cinsiyet ve alışkanlıklar (sigara gibi) açısından üç SNP polimorfizminin genotip dağılımında fark gözlenmedi (P>0.05).

Sonuç: Çalışmamız Reelin genin rs7341475 polimorfizmi ve A alleli ile migren arasında önemli bir ilişki olduğunu göstermiştir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Migren, çoğunlukla başın bir tarafında zonklama tarzında ağrı yapan, ataklar halinde gelen, hastaların bir kısmında aura belirtileri bulunan primer bir baş ağrısı tipi olup, baş ağrısına nörolojik, gastrointestinal ve otonomik semptomların çeşitli kombinasyonlarının eşlik ettiği bir hastalıktır. Özellikle genç erişkinlerde görülen bu hastalık toplumsal hayata dair ciddi sosyal ve ekonomik sıkıntılara neden olur. Bu ağrılar sırasında kişinin bulantı ve kusması olabilmekte, hastaların bazılarında ağrı atağı öncesinde aura adı verilen fokal nörolojik semptomlar ortaya çıkmaktadır1-3. Kompleks çok genli (poligenik) bir hastalık olarak kabul edilmekte ve özellikle auralı migrende genetik faktörlerin aurasız migrene göre daha fazla rolü olduğu konusunda çeşitli bulgular bulunmaktadır. Ancak sorumlu lokuslar ve yatkınlık genlerinin ne olduğu ve sayısı hakkında henüz kesin bilgiler bulunmamaktadır4.

  Reelin geni insanda 7. kromozomda lokalizedir (7q22) ve moleküler ağırlığı 388 kDa olan bir protein üretir. Reelin proteini embriyogenezis sırasında beyin tabakalarının gelişiminde rol alan bir ekstraselüler matriks glukoproteindir5. Reelin geninin sinyal aktivasyonunun uzun dönem potansiyalizasyon regülasyonu, hücre proliferasyonu, hücre migrasyonu ve dentritik omurga morfogenezi gibi çeşitli etkileri vardır. Bunun yanında Reelinin erişkin nörogenezis sürecini olumlu yönde modüle ettiği gösterilmiştir. Erişkin süreçte hücre haberleşmesi ve nöroplastisiteden (omurga oluşumu ve sinaptogenezis) sorumludur6,7.

  Nöron gelişiminde Reelinin rolü anlaşıldıktan sonra bipolar affektif bozukluk ve şizofreni gibi psikiyatrik hastalarda çalışılmalar başlamış ve diğer hastalıklarlada ilişkileri ortaya konmuştur8-10. Özelliklede otizm, majör depresyon, lizensefali, Alzheimer hastalığı ve epilepsi gibi çeşitli nöropisikiyatrik hastalıkların zemininde de reelin mutasyonlarının bulunduğunu gösteren kanıtlar ileri sürülmüştür11.

  Bu çalışmamızda toplumlar arası farklılıklar nedeniyle, her toplumun kendi genetik araştırmalarını yapması ve migren ile ilişkili olabilecek genlerin aydınlatılmasının spesifik tanı ve tedavi açısından önem taşıdığını düşünerek Reelin ve migren arasında ilişkiyi incelemeyi amaçladık.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Bu çalışma nöroloji ve psikiyatri polikliniğine başvuran klinik olarak auralı migren tanısı alan hastalarda Reelin gen polimorfizmi ile ilişkisini inceleyen bir araştırmadır. Muğla Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Etik Kurulu'ndan onay alınmıştır.Çalışmaya Uluslararası Baş Ağrısı Derneği (International Headache Society, IHS) tarafından belirlenmiş kriterlere göre auralı migren tanısı konulan 91 hasta ve baş ağrısı şikayeti olmayan, yaş ve cinsiyet olarak hasta grubuna benzer 85 sağlıklı kontrol grubu alındı.

  Genotipleme: Hasta ve kontrol grubundan 2 cc EDTA (Etilenediaminetetraasetik asit)'lı tüplere kan alındı. Kanlar DNA saflaştırması yapılıncaya kadar -20°C'de saklandı. Daha sonra DNA izolasyon protokolleri kullanılarak (PureLink® Genomic DNA Mini Kit, Invitrogen,Carlsbad, CA 92008 USA) DNA'lar izole edildi ve hedef SNP'ler rs7341475, rs362691, rs12705169, TaqMan probları kullanılarak ABI Prism StepOnePlus Real Time System (AppliedBiosystems, Foster City, CA) cihazında çalışıldı.

  İstatistiksel Analiz: İstatistiksel analizler için Statistical Package for Social Science (SPSS) 20.0 programı kullanıldı. Analize dahil edilen değişkenlere ait verilerin normal dağılıma uyup uymadığı Kolmogorov Smirnov Testi'yle analiz edilmiştir. Genetik dağılım Hardy Weinberg Denkliği testi ile analiz edildi. Hastalar ve kontroller arasındaki genotipik ve allel dağılımlarının farklılıkları ki kare ve fisher's exact testi ile, dağılımı normal olan numerik değerler ile genotipik ve allel gen dağılımlarının farklılıkları ise one-way anova ve proportion test kullanılarak değerlendirildi. Tüm istatistik testlerde P değerinin <0.05 olması istatistiksel açıdan anlamlı olarak kabul edildi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Çalışmaya alınan 91 auralı migren hastanın %17.6'sı erkek, %82.4'i kadın idi. Olguların yaş ortalaması 20 (12-52) olarak hesaplandı. Kontrol grubunun ise %17.8'i erkek, 82.2%'i kadın idi. Olguların demografik verileri tablo 1'de özetlenmiştir. Hasta ve kontrol gruplarında Reelin rs362691, rs734147 ve rs12705169 gen polimorfizmlerinin genotip ve allel dağılımları Tablo 2' de, Haplotip analizi ise tablo 3'de verilmiştir. Bu polimorfizmlerden sadece rs734147 polimorfizm (P=0.037) istatiksel olarak anlamlıydı. Ayrıca hasta ve kontrol gruplarındaki rs734147 polimorfizmin allel frekansları karşılaştırıldığında G allel'ine sahip olanlarda bir fark gözlenmez iken (proportion test, P=0.6778), A allel'ine sahip olanlarda anlamlı bir fark gözlendi (proportion test, P=0.000015). Cinsiyet ve alışkanlıklar (sigara, alkol gibi) acısından üç SNP polimorfizminin genotip dağılımında fark gözlenmedi (P>0.05). Bulantı ile rs12705169 arasında anlamlı fark vardı (P<0.05). Başlama hız parametresinde başlangıcın ani ve yavaş olması ile rs362691 arasında anlamlı fark vardı (P<0.05).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Hastaların demografik özellikleri


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 2: Reelin rs362691, rs734147 ve rs12705169 gen polimorfizmleri Genotip ve allel dağılımları


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 3: Hasta ve kontrol grupları arasında Haplotip analizi

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Migren, periyodik, genellikle başın bir tarafına lokalize, nöbetlerde sıklıkla anoreksi, bulantı, kusma ve fotofobinin eşlik ettiği, şiddeti, sıklığı, lokalizasyonu ve devam etme süresi çok değişken olan, kronik bir baş ağrısı tipidir. Migren, kişilerin yaşam kalitesini olumsuz etkilediğinden, ekonomik ve sosyal boyutları olan önemli bir halk sağlığı sorunu olarak görülmektedir. Migren ataklarının patojenezinde vasküler, nörojenik, biyokimyasal ve trombositik nedenler ileri sürülsede patogenez tam olarak aydınlatılamamıştır.

  Bu çalışmada Reelin gen ile auralı migren arasındaki ilişkiyi araştırdık ve auralı migreni olan hastalarla kontrol grubunu kıyasladığımızda rs 7341475 polimorfizmi ve A allellerinin auralı migrenli hastalarda kontrol grubuna göre anlamlı olduğunu bulduk. Literatürlere bakıldığında migren ile reelin ilişkisini araştıran herhangi bir çalışmaya rastlanılmamasından dolayı bu çalışma migren ile reelin arasındaki ilişkiyi değerlendiren ilk çalışma olması açısından büyük önem taşımaktadır. Nöronal gelişim sürecinde önemli bir role sahip olan reelin genindeki herhangi bir mutasyon ya da ekspresyon değişiklikleri nöropsikiyatrik hastalıklara zemin hazırladığı bilinmektedir12.

  Yapılan birçok çalışma13-16 migrenin güçlü bir genetik komponente sahip olduğunu desteklemiştir. Linkage çalışmaları sonucu özellikle 15q11-q13 ve Xq28 gibi bazı kromozomal bölgeleri üzerinde durulmuştur. Migrenin genetik kökenini araştıran çalışmalar nörotransmitter, vaskuler ve hormonal fonksiyon bozukluklarına odaklanmıştır. Nörotransmitter fonksiyon bozukluğu dopaminerjik ve serotonerjik sistemlerde araştırılmış ve D2 ve D4 dopamin reseptor gen polimorfizmlerinin aurasız migrenle ilişkili olduğu saptanmıştır17,18. Görsel auralı migrenin ailesel kalıtımını gösteren, birden fazla kuşağı içeren Finli 50 ailenin geniş ölçekli genom taramasına dayanan bir çalışma, auralı migren fenotipiyle kromozom 4q24' de lokalize belirteç D4S1647 arasında kuvvetli bir bağlantı ortaya koymuştur19.

  Aşırı uyarılabilirliğe neden olan çeşitli mekanizmalar migren patofizyolojisi araştırmalarının ilgi odağı olmuştur. GABA reseptörlerinin migrenle ilişkisi hakkında yapılan bir araştırmada migrenli bireylerin gen ekspresyonları ile sağlıklı bireylerin gen ekspresyonlarına kantitatif PCR ile bakarak GABA reseptörlerinin migrende rol oynadığı ve migrenli bireylerde kontrollere göre GABRA3 ve GABBR2 ekspresyonlarının önemli bir düzeyde baskılanmış olduğu bulunmuştur20.

  Reelin beyin fonksiyonlarında ve gelişiminde önemli bir role sahiptir. Bu nedenle birçok çalışmalarda Reelin gen ekspresyonundaki varyasyonlar ve nöropsikiyatrik hastalıklarla olası bağlantıları çalışılmış ve çoğu çalışmalar sonucunda da önemli bulgular elde edilmiştir. Reelin gen rs7341475 ve rs 362719 polimorfizminin, özelliklede bayan cinsiyete sahip şizofreni hastalarında21,22, rs 12705169 polimorfizminin erkek cinsiyete sahip şizofreni hastalarında23, rs362719 polimorfizmi bipolar bozuklukta24 risk faktörü olabileceği tespit edilmiştir. Lizensefali, major depresif bozukluk, alzheimer hastalığı, otizm, epilepsi hastalıkları ile Reelin arasındaki ilişkiyi gösteren çalışmalar mevcuttur25,26.

  Sonuç olarak Reelin gen polimorfizmlerin tanımlanması ve genetik farklılığın tespit edilmesi, migren patofizyolojisini anlama ve kişiye özel tedavi oluşturma adına önemli katkılar sağlayabilir. Bu çalışmanın da migrenin patogenizine ve tedavisine ışık tutabileceği düşüncesindeyiz. Çalışmamız Reelin gen rs7341475 polimorfizmi ve A alleli ile migren arasında önemli bir ilişki olduğunu göstermiştir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Barbas NR, Schuyler EA. Heredity, genes, and headache. Semin Neurol 2006; 26: 507-514.

  2) Ferrari MD. Migraine. Lancet 1998; 351: 1043-1051.

  3) Lipton RB, Silberstein SD, Saper JR, Bigal ME, Goadsby PJ. Why headache treatment fails. Neurology 2003; 60: 1064-1070.

  4) Ducros A, Tournier-Lasserve E, Bousser MG. The genetics of migraine. Lancet Neurol 2002; 1: 285-293.

  5) DeSilva U, D'Arcangelo G, Braden VV, et al. The human reelin gene: isolation, sequencing, and mapping on chromosome 7. Genome Res 1997; 7: 157-164.

  6) Kim HM, Qu T, Kriho V, et al. Reelin function in neural stem cell biology. Proc Natl Acad Sci USA 2002; 99: 4020-4025.

  7) Pujadas L, Gruart A, Bosch C, et al. Reelin regulates postnatal neurogenesis and enhances spine hypertrophy and long-term potentiation. J Neurosci 2010; 30: 4636-4649.

  8) Fatemi SH, Earle JA, McMenomy T. Reduction in Reelin immunoreactivity in hippocampus of subjects with schizophrenia, bipolar disorder and major depression. Mol Psychiatry 2000; 5: 654-663.

  9) Torrey EF, Barci BM, Webster MJ, et al. Neurochemical markers for schizophrenia, bipolar disorder, and major depression in postmortem brains. Biol Psychiatry 2005; 57: 252-260.

  10) Folsom TD, Fatemi SH. The involvement of Reelin in neurodevelopmental disorders. Neuropharmacology 2013; 68: 122-135.

  11) Seripa D, Matera MG, Franceschi M, et al. The RELN locus in Alzheimer's disease. J Alzheimers Dis 2008; 14: 335-344.

  12) Fatemi SH1, Earle JA, McMenomy T. Reduction in Reelin immunoreactivity in hippocampus of subjects with schizophrenia, bipolar disorder and major depression. Mol Psychiatry 2000; 5: 654-663.

  13) Ozdemir G, Aygul R, Demir R, et al. Migraine prevalence, disability, and sociodemographic properties in the eastern region of Turkey: A population-based door-to-door survey. Turk J Med Sci 2014;44:624-9.

  14) Wessman M, Kallela M, Kaunisto MA, et al. A susceptibility locus for migraine with aura, on chromosome 4q24. Am J Hum Genet 2002; 70: 652-662.

  15) Russell MB, Rasmussen BK, Fenger K, Olesen J. Migraine without aura and migraine with aura are distinct clinical entities: A study of four hundred and eighty-four male and female migraineurs from the general population. Cephalalgia 1996; 16: 239-245.

  16) Stewart WF, Staffa J, Lipton RB, Ottman R. Familial risk of migraine: A population-based study. Ann Neurol 1997; 41: 166-172.

  17) Russo L, Mariotti P, Sangiorgi E, et al. A new susceptibility locus for migraine with aura in the 15q11-q13 genomic region containing three GABA-A receptor genes. Am J Hum Genet 2005; 76: 327-333.

  18) Ghosh J, Pradhan S, Mittal B. Identification of a novel ANKK1 and other dopaminergic (DRD2 and DBH) gene variants in migraine susceptibility. Neuromolecular Med 2013; 15: 61-73.

  19) Ghosh J, Pradhan S, Mittal B. Role of dopaminergic gene polymorphisms (DBH 19 bp indel and DRD2 Nco I) in genetic susceptibility to migraine in North Indian population. Pain Med 2011; 12: 1109-1111.

  20) Plummer PN, Colson NJ, Lewohl JM, et al. Significant differences in gene expression of GABA receptors in peripheral blood leukocytes of migraineurs. Gene 2011; 490: 32-36.

  21) Liu Y, Chen PL, McGrath J, et al. Replication of an association of a common variant in the Reelin gene (RELN) with schizophrenia in Ashkenazi Jewish women. Psychiatr Genet 2010; 20: 184-186.

  22) Kuang WJ, Sun RF, Zhu YS, Li SB. A new single-nucleotide mutation (rs362719) of the reelin (RELN) gene associated with schizophrenia in female Chinese Han. Genet Mol Res 2011; 10: 1650-1658.

  23) Li W, Song X, Zhang H, et al. Association study of RELN polymorphisms with schizophrenia in Han Chinese population. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2011; 35: 1505-1511.

  24) Goes FS, Willour VL, Zandi PP, et al. Sex-specific association of the Reelin gene with bipolar disorder. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet 2010; 153: 549-553.

  25) Jonsson L, Zettergren A, Pettersson E, et al. Association study between autistic-like traits and polymorphisms in the autism candidate regions RELN, CNTNAP2, SHANK3, and CDH9/10. Mol Autism 2014; 5: 55.

  26) Antoniades D, Katopodi T, Pappa S, et al. The role of reelin gene polymorphisms in the pathogenesis of Alzheimer's disease in a Greek population. J Biol Regul Homeost Agents 2011; 25: 351-358.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]