[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2016, Cilt 30, Sayı 3, Sayfa(lar) 199-202
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Fasciola hepatica'nın Morfometrik ve Moleküler Analizi
Selin GELEN, Harun KAYA KESİK, Sami ŞİMŞEK
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Fasciola hepatica, cattle, morphometric analysis, PZR-RFLP

Bu çalışma, erişkin Fasciola spp. örneklerinin morfolojik ve morfometrik analizinin yapılması ve moleküler analiz sonuçlarıyla kıyaslanması amacıyla planlanmıştır. Bu amaçla, 20 farklı sığırdan kesim sonrası elde edilen 20 erişkin Fasciola spp. örneği çalışmaya dahil edilmiştir. Parazitlerin morfometrik analizleri stereo mikroskopta 7 farklı parametre kullanılarak yapılmıştır. Moleküler analiz amacıyla ise gDNA izolasyonunu takiben mt-CO1 gen bölgeleri polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ile çoğaltılmış ve takiben kesin tür tayini için AluI enzimi kullanılarak polimeraz zincir reaksiyonu-restriksiyon bölümünün uzunluk değişkenliği (PZR-RFLP) analizi yapılmıştır. Neticede erişkin parazitlerin morfolojik olarak benzer ölçülerde oldukları ve moleküler olarak da hepsinin F. hepatica olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışma ile F.hepatica'nın morfometrik ve moleküler ayrımı konusuna dikkat çekilmiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]