[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Medical Journal of Health Sciences
2016, Cilt 30, Sayı 2, Sayfa(lar) 077-081
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Yaşlı Hemodiyaliz Hastalarında Mineral Kemik Bozukluğu Belirteçlerinin Değerlendirilmesi
İrem PEMBEGÜL YİĞİT1, Ramazan ULU2, Nevzat GÖZEL2, Hüseyin ÇELİKER2, Ayhan DOĞUKAN2, Hülya TAŞKAPAN3
1Malatya Devlet Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Malatya, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nefroloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
3İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nefroloji Anabilim Dalı, Malatya, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, yaşlı, mineral kemik bozukluğu

Amaç: Kronik böbrek hastalığı (KBH) tüm dünyada sıklığı artmakta olan bir halk sağlığı problemidir. KBH’da sık görülen Kronik Böbrek Hastalığı–Mineral ve Kemik Bozukluğunun (KBH-MKB) önemli bir morbidite ve mortalite sebebi olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada, takip edilen yaşlı hemodiyaliz (HD) hastalarında farklı yaş gruplarına göre kemik metabolizma belirteçleri ve aldıkları tedavilerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: HD tedavisi olmakta olan yaşlı 47 hasta yaş gruplarına göre Grup I erken ileri yaşlı (65-74 yaş arası) ve Grup II orta ileri yaşlı (75-84 yaş arası) olarak ayrıldı. Grup özellikleri ve iki grup arasında laboratuvar parametreleri ve uygulanan tedaviler açısından farklılıklar incelendi.

Bulgular: Ortalama yaş 72.9±4.5 yıl idi. Hastaların %51.1’i kadın idi ve %40.4’ünde diabetes mellitus (DM) vardı. Serum intakt parathormon (iPTH) düzeyleri, vitamin D ve fosfor bağlayıcı kullanım oranı Group II’ de daha az idi (P<0.05). Yaş ile iPTH düzeyleri (r= - 0.307, P=0.017), serum P (r= - 0.291, P= 0.024) ve albumin (r= -0.435, P= 0.009) düzeyleri arasında negatif korelasyon saptandı.

Sonuç: Çalışmada, orta ileri yaşlı hemodiyaliz hastalarında iPTH seviyeleri daha düşük ve ilaç kullanım oranı daha azdı. DM varlığının iPTH düzeylerine etkisi yoktu.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]