[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2017, Cilt 31, Sayı 1, Sayfa(lar) 027-032
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Origanum minutiflorum O. Schwarz et. P.H. Davis’in Terapötik Potansiyelinin Değerlendirilmesi
Ceren ANLAŞ, Fulya ÜSTÜN ALKAN, Ataman Bilge SARI, Oya ÜSTÜNER, Tülay BAKIREL
İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, İstanbul, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Origanum minutiflorum, sitotoksisite, DPPH, Folin-Ciocalteu, köpek meme tümör

Kanser tedavisinde kemoterapötik ve kemopreventif amaçla kullanılan bileşiklerin hedef hücrelerin yanı sıra sağlıklı hücreler üzerinde de sitotoksik etkilere sebep olduklarının belirlenmesi, araştırmacıları tedaviye bağlı toksisitenin azaltılmasına yönelik çalışmalara yönlendirmiş ve bu doğrultuda kanser sağaltımında bitkisel kaynakların etkinliğine yönelik araştırmalar önem kazanmıştır. Bu çalışmada Origanum minutiflorum O. Schwarz et. P.H. Davis bitkisine ait su ekstraktı ve esansiyel yağın köpek meme tümör hücre serileri (CMT-U27 ve CMT-U309) ve Swiss 3T3 albino fare fibroblast hücre serisi üzerine sitotoksik etkileri, MTT testi ile belirlenmiştir. Ayrıca ekstraktın ve esansiyel yağın antioksidan aktivitesinin ve fenolik içeriklerinin belirlenmesinde sırasıyla DPPH serbest radikal süpürme aktivite testi ve Folin-Ciocalteu ayıracı kullanılmıştır. Origanum minutiflorum O. Schwarz et. P.H. Davis bitkisinden elde edilen esansiyel yağın köpek meme tümör hücre serileri üzerinde konsantrasyona bağlı bir şekilde (%86.67-%7.51 ve %74.45-%2.42) sitotoksik etki gösterdiği saptanmıştır. Buna karşın, sağlıklı hücre serisi olan Swiss 3T3 albino fare fibroblast hücrelerinde ise esansiyel yağın sadece en yüksek konsantrasyonda (200 μg/ml) sitotoksik etki gösterdiği belirlenmiştir. 2,2-difenil-1-pikrilhidrazil (DPPH) serbest radikal süpürücü etki tayininde esansiyel yağ ile ekstraktın serbest radikal süpürücü etki düzeylerinin birbirine yakın olduğu, toplam fenolik içerin yönünden ise esansiyel yağın daha fazla fenolik madde içerdiği saptanmıştır. Elde edilen sonuçlar, Origanum minutiflorum O. Schwarz et. P.H. Davis bitkisinden ekstrakte edilen esansiyel yağın köpek meme tümör hücrelerinde seçici toksik etki gösterdiğine işaret etmektedir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]