[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2016, Cilt 30, Sayı 3, Sayfa(lar) 113-118
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Türkiye’de Median Sternotomi Sonrası Gelişen Enfeksiyonlar: Bir Metaanaliz
Müge ÖZGÜLER1, İbrahim Murat ÖZGÜLER2
1Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Elazığ, TÜRKİYE
2 Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Sternotomi, kalp cerrahisi, cerrahi yara enfeksiyonu, mediastinit

Amaç: Açık kalp cerrahisi sonrasında gözlenen komplikasyonlar içinde cerrahi alan enfeksiyonları önemli bir yer teşkil etmekte ve morbidite ve mortalitenin önemli bir nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu meta-analizde; ülke genelinde uygulanan median sternotomiler sonrası görülen sternal cerrahi alan enfeksiyonu oranlarının saptanması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada kullanılan meta-analiz PRISMA bildirisine uygun olarak planlandı ve yürütüldü. Öncelikle Pubmed ve Google Scholar ile literatür taraması yapıldı. Ardından kabul ve red kriterleri belirlendi. Elde edilen makaleler incelendi. Veriler SPSS 15.0 programına kaydedilerek, Mann Whitney U ile grupların karşılaştırılması yapıldı.

Bulgular: Literatür araştırması sonucunda 29 çalışmaya ulaşılmış ve incelenmiştir. Belirlenen dönem içerisinde değerlendirilen 10954 hastada sternal yüzeyel CAE % 1.71, sternal derin CAE enfeksiyon oranı %0.95 ve mediastinit ise %0.8 olarak saptanmıştır.

Sonuç: Bu metaanalizde ülkemizde uygulanan median sternotomiler sonrası gözlenen sternal yara enfeksiyonları incelenmiş ve sternal enfeksiyon oranları sunulmuştur. Bu oranların bilinmesinin, hem hasta hem de cerrah için gerekli olduğunu düşünmekteyiz.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]