[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2016, Cilt 30, Sayı 3, Sayfa(lar) 119-123
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Tip I Diyabetik Sıçanlarda Yüzme Egzersizinin Lipid Profili ve Oksidan-Antioksidan Duruma Etkisi
Cengiz ÜNSAL, Hümeyra ÜNSAL
Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Aydın, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Diyabet, egzersiz, sıçan, lipid profili, oksidatif stres

Amaç: Diyabetes Mellitus, insülin salınımı, insülinin etkisi ya da her ikisinde birden şekillenen bozukluklar sonucunda oluşan bir metabolizma hastalığıdır. Egzersizin diyabete bağlı şekillenen patolojilerin önlenmesinde ya da azaltılmasında olumlu etkilere sahip olduğu bilinmektedir. Bu çalışma tip I diyabetli sıçanlarda uygulanan yüzme egzersizin plazma lipid profili ve oksidan-antioksidan duruma etkisini ortaya koymayı amaçlamıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 36 adet sıçan; kontrol, diyabet, egzersiz ve diyabet egzersiz olmak üzere 4 gruba ayrıldı. Diyabet oluşturmak için streptozotosin (STZ), tek doz (50 mg/kg IP) olarak verildi. Alınan kan örneklerinde glikoz değeri 250 mg/dL üzerinde olan sıçanlar diyabetli kabul edildiler. STZ enjeksiyonun 8. gününden itibaren 4 hafta süreyle egzersiz ve diyabet-egzersiz gruplarındaki sıçanların günde 1 saat yüzmeleri sağlandı. Çalışma sonunda alınan kan serum örneklerinde total oksidan (TOS) ve antioksidan kapasite (TAS), trigliserid, kolesterol, HDL ve LDL düzeyleri belirlendi.

Bulgular: TOS’un her iki diyabet grubunda kontrole göre yüksek olduğu ve TAS’ın diyabet grubunda diğer gruplara göre düşük olduğu görüldü. Her iki diyabet grubunda trigliserid düzeyleri diğer gruplardan önemli düzeyde yüksek, LDL değerleri ise düşük bulundu. Diyabet-egzersiz grubundaki sıçanların HDL değerinin kontrol ve egzersiz grubuna göre anlamlı düzeyde arttığı belirlendi.

Sonuç: Diyabet oksidatif stresi artırmasına rağmen, egzersizin diyabetik sıçanlarda antioksidan kapasiteyi yükselttiği görülmüştür. Bu yönüyle egzersiz, diyabette oksidatif stresi azaltabilecek bir potansiyele sahip olabilir. Diyabet lipid profilini; trigliserit ve HDL düzeylerini artırarak ve LDL düzeyini düşürerek değiştirmiştir. Ancak egzersizin bu parametreler üzerine herhangi bir etkisi saptanmamıştır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]