[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2002, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 071-077
[ English ] [ PDF ]
KOBAYLARDA OVİDUKT’UN POSTNATAL GELİŞİMİ ÜZERİNDE IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOPİK ÇALIŞMALAR*
Derviş ÖZDEMİR, Gürsel DİNÇ
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kobay, ovidukt, epitel, gelişim

Bu araştırmada, kobayların oviduktlarında postnatal dönemde meydana gelen morfolojik ve ultrasutruktürel değişimler incelendi. Çalışmada; bir günlük, iki, dört, altı, oniki, onsekiz hafta ve onsekiz haftalıktan büyük olmak üzere yedi grup oluşturuldu. Her gruptan sekiz, toplam ellialtı adet dişi kobay kullanıldı.

Ovidukt basit prizmatik epitelle kaplıydı. Sekretorik hücrelerin sitoplazmaları, silyalı hücrelerin sitoplazmalarına göre toluidin mavisi ile daha koyu boyanmıştı. Myosalpinks; içte longitudinal, dışta ise sirküler bir tabakadan oluşmaktaydı.

Dört ve altı haftalıklarda, tunika mukozadaki plikaların uzunluklarında ve ovidukt lumenin çapında bir artışın meydana geldiği tespit edildi.

Ovidukt epitel hücrelerinin çoğu ya silyalı ya da sekretorik idi. Sekretorik hücrelerin kendine has en belirgin özellikleri iki tip granül bulundurmalarıydı. Biri elektron-yoğun homojen matriksli, diğeri ise elekron-saydam matriksli idi.

Silya ve mikrovilluslar hücre yüzeyinden lumene uzanmaktaydı. Silyalı hücrelerin mitokondriyon sayısı fazlaydı ve genellikle supranuklear bölgeye yerleşmişlerdi.

* Bu çalışma, doktora tezinin bir bölümünden özet olup, FÜNAF (Proje No:337) tarafından desteklenmiştir.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]