[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2017, Cilt 31, Sayı 1, Sayfa(lar) 025-031
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Onobrychis Oxyodonta’nın Topraküstü Kısmında Antioksidan, Antimikrobiyal ve Tirozinaz İnhibitör Aktivitesi
Rezzan ALİYAZICIOĞLU1, Şeyda AKKAYA1, Nuriye KORKMAZ1, Sıla Özlem ŞENER2, Merve BADEM2, Ufuk ÖZGEN2, Şengül ALPAY KARAOĞLU3
1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Trabzon, TÜRKİYE
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, Trabzon, TÜRKİYE
3Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Rize, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: HPLC, antioksidan, antimikrobiyal

Amaç: Dünyada geniş bir alana yayılmış olan Onobrychis türleri, yüksek antioksidan aktiviteye sahip fenolik madde içeriğinden dolayı tıbbi aromatik bitkiler arasında önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmanın amacı, Onobrychis oxyodonta bitkisinden elde edilen metanolik ekstrenin fenolik asit bileşenlerini, antioksidan, antimikrobiyal ve tirozinaz inhibitör aktivitesini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: 2,2-difenil-1-pikrilhidrazil serbest radikali (DPPH∙), demir indirgeyici antioksidan güç (FRAP) ve total fenol içeriği (TPC) metanolik ekstrenin antioksidan kapasitenin değerlendirilmesi için çalışıldı. Fenolik kompozisyon ters faz yüksek performans sıvı kromatografisi (RP-HPLC) ile araştırıldı. Antimikrobiyal aktivite disk difüzyon metodu ile belirlendi. Tirozinaz inhibitör aktivite ise kolorimetrik metod kullanılarak test edildi.

Bulgular: Ekstrenin toplam fenolik içeriği, FRAP ve DPPH aktiviteleri sırasıyla; 8.0±0.115 mg gallik asid eşdeğeri/gram numune, 323±5.773 μM Trolox/g numune ve 1.333±0.0026 mg/mL olarak bulundu. Ferulik asid, benzoik asid, sinapik asid, syringaldehid ekstrenin temel fenolik bileşikleridir. Tirozinaz üzerine yarı maksimum inhibitör konsantrasyonu (IC50) kojik asitten daha yüksek bulundu. Ekstre, asid-hızlı bakteri (Mycobacterium smegmatis) ve gram negatif (Yersinia pseudotuberculosis) bakterilere karşı ılımlı antibakteriyal aktivite gösterdi.

Sonuç: O. oxyodonta ekstresi içerdiği zengin fenolik bileşenlerle güçlü antioksidan, antimikrobiyal ve ılımlı tirozinaz inhibitör aktivitesine sahip olduğundan faydalı bir farmasötik ajan olarak kullanılabilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]