[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2002, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 085-088
[ English ] [ PDF ]
KAYSERİ YÖRESİNDE TEK TIRNAKLILARDA BABESİA EQUİ (LAVERAN, 1901) VE BABESİA CABALLİ (NUTTALL, 1910) YAYGINLIĞININ MİKROSKOPİK MUAYENEYLE ARAŞTIRILMASI
Abdullah İNCİ
Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Kayseri-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Babesia caballi, Babesia equi, tek tırnaklı

Bu çalışma, Kayseri yöresinde Şubat 1998-Nisan 2001 arasında 89’u at, 23’ü katır ve 38’i eşek olmak üzere toplam 150 tektırnaklıda, Babesia caballi ve B.equi’nin yaygınlığının araştırılması amacıyla yapılmıştır. Çalışma süresince hayvanların kuyruk ucundan kalın damla ve yayma toplam 300 kan frotisi hazırlanmıştır. Frotiler, % 5’lik Gieamsa solusyonunda boyandıktan sonra araştırma mikroskobunda x100’lük objektif altında incelenmişlerdir. Aynı zamanda kene kontrolü yapılarak mevcut keneler toplanmıştır. Toplanan ergin keneler stero mikroskop altında teşhis edilmişlerdir. Kenelerden bazıları, Babesia parazitinin gelişme formlarını araştırmak amacıyla diseke edilmiş ve frotiler hazırlanmış ve yukarıda anlatıldığı gibi Gieamsa boyası ile boyandıktan sonra mikroskop altında incelenmişlerdir.

On beşi at, 3’ü katır ve 5’i eşek, toplam 23 (%15.33) tek tırnaklının Babesia türleri ile doğal enfekte olduğu saptanmıştır. Atların 7’sinde (%7.86) B.caballi, 4’ünde (%4.49) B.equi; katırların 1’inde (%4.34) B.caballi, 1’inde (%4.34) B.equi; eşeklerin 2’sinde (%5.26) B.caballi ve 1’inde (%2.63) B.equi tespit edilmiştir. Ayrıca atların 4’ünde (% 4.49), katırların 1’inde (%4.34) ve eşeklerin 2’sinde (%5.26) B.caballi ve B.equimiks olarak saptanmıştır. Parazit tespit edilen hayvanların hiç birisinde klinik babesiosis gözlenmemiştir. Toplanan ergin keneler Rhipicephalus turanicus olarak teşhis edilmiştir. Diseke edilen kenelerin hiçbirinde Babesia sporokinetleri tespit edilememiştir.

Bu çalışmayla, Türkiye’de ilk kez mikroskobik muayeneyle katırlarda ve eşeklerde Babesia türleri saptanmıştır.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]