[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2017, Cilt 31, Sayı 3, Sayfa(lar) 159-167
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İskemi/Reperfüzyon Modelinde İskemik Önkoşullama ve Krill Yağı Etkisinin Biyokimyasal, Histopatolojik, İmmunohistokimyasal Değerlendirmesi
Nihal ÇİFTÇİ1, Fikret GEVREK2
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Tokat, TÜRKİYE
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Tokat, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: İskelet Kası, femoral arter, krill yağı, iskemik önkoşullama

Bu deneysel çalışmada, bir sıçan modelinde oluşturulan iskelet kası iskemi-reperfüzyon hasarında krill yağı ve iskemik önkoşullama (İÖK) etkinliği, biyokimyasal, histopatolojik ve immünohistokimyasal parametreler yardımıyla araştırıldı. Ekstremite iskemisi, femoral artere klemp konarak sağlandı. Ratlar (n=50) beş eşit gruba ayrıldı. Gruplarda ise iskemik önkoşullama protokolü ve krill yağı uygulamasının etkinliği birlikte ve ayrı olarak değerlendirildi. Malondialdehit (MDA), nitrik oksit (NO) seviyeleri ve süperoksit dismutaz (SOD), glutatyon peroksidaz (GSH-Px), katalaz (CAT) aktiviteleri ölçüldü. Işık mikroskop görüntüleri, histolojik hasar bulguları ve semikantitatif analiz bulguları ile desteklendi. KO ve İÖK uygulanan sıçanlarda İ/R grubuna göre oksidatif stresin biyokimyasal belirteçlerin iyileştiği görüldü. İ/R ve İÖK uygulanan grupların hasar seviyelerinde ise önemli oranda azalma tespit edildi. Semikantitatif HSCORE analizi ile İ/R ve İÖK gruplarına kıyasla tedavi gruplarında immünreaktivitenin arttığı ortaya konuldu. İskemik önkoşullama protokolünün ve krill yağı verilişinin iskemi-reperfüzyon hasarına karşı güçlü bir koruma sağladığı sonucuna varılmıştır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]