[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2002, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 095-105
[ English ] [ PDF ]
ELAZIĞ VE ÇEVRESİNDEKİ İNEKLERDE OSTEOMALASİNİN EPİZOOTİYOLOJİSİNİN ARAŞTIRILMASI*
Kenan SEZER1, Haydar ÖZDEMİR2
1Fırat Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu. Elazığ – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: İnek, osteomalasi, inorganik fosfor, kalsiyum, magnezyum

Çalışmada, Elazığ ve çevresindeki kültür ırkı süt ineklerinde osteomalazinin epizootiyolojisi araştırılmıştır.

Çalışmada, Fırat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nde 10 (çiftlik grubu), Elazığ ve çevresinden temin edilen 471 (köy–klinik grubu) ve Elazığ entegre et tesislerine kesim için getirilen 506 adet (mezbaha grubu) olmak üzere toplam 987 adet, 5 ve üzeri yaşlarda kültür ırkı inek kullanılmıştır.

Köy–klinik grubundaki hayvanlar beslenme şekline göre, sürekli içeride beslenenler ve meraya çıkarılanlar, barınma şekline göre de, işletme ve geleneksel gruplara ayrılmıştır. Çiftlik ile köy-klinik grupları arasında eritrosit sayısı ortalamaları açısından p<0.001, bazofil % oranları açısından ise p<0.05 düzeyinde fark bulunmuştur. Beslenme şekline göre, ortalama eritrosit sayıları merada beslenen hayvanlarda yüksek (p<0.05) bulunmuştur.

Köy–klinik ve mezbaha grubundaki ineklerde alkalin fosfataz düzeylerinin önemli değişim göstermemesine karşın, %27.96'sında inorganik fosfor, %18.84'ünde kalsiyum, %2.43'ünde magnezyum ve %7.80'inde de total protein düzeylerinin kritik değerlerin altında olduğu saptanmıştır.

Kemik örneklerinin radyografik ve histopatolojik incelemelerinde önemsiz bulgular saptanmıştır. I. (5-7 yaş) ve II. (8-9 yaş) gruptaki % ham kül ortalama değerleri III. (10> yaş) gruptan farklı (p<0.05) bulunmuştur.

Çalışma gruplarında, saptanan bulgular subklinik seyirli ve osteodistrofili vak’aların bulunduğunu teyit eder niteliktedir.

* Bu araştırma F.Ü. Araştırma Fonu (FÜNAF-223) tarafından desteklenmiş ve aynı adlı doktora tezinden özetlenmiştir.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]