[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2002, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 107-112
[ English ] [ PDF ]
KOYUN MEME DOKU ARGİNAZ AKTİVİTESİ ÜZERİNE METİLEN MAVİSİNİN İNHİBİSYON ETKİSİ*
Mehtap ÖZÇELİK, Necmi ÖZDEMİR
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Arginaz, fotoinaktivasyon, koyun, meme dokusu, metilen mavisi

Laktasyondaki koyun meme doku arginazının kinetik özellikleri araştırılarak metilen mavisinin enzimi inhibe ettiği tespit edilmiştir. Tiyosemikarbazid- Diasetilmonoksim (TDMU) Yöntemi kullanılarak arginaz aktivitesi spektrofotometrik olarak ölçülmüştür.

Koyun meme doku arginazı, metilen mavisi varlığında 150 W ışığa maruz bırakıldıktan sonra MnCl2 ilavesi ile daha az aktivite göstermiş, MnCl2 ile preinkübasyona tabi tutulduktan sonra, metilen mavisi uygulandığında aktivitedeki düşüş daha fazla bulunmuştur. Enzim aktivitesinde; oda ışığında %76, karanlıkta %63, 150 W ışıkta ise %66’lık bir inhibisyon görülmüştür. Metilen mavisinin koyun meme doku arginazı üzerindeki inhibitör etkisinin nonkompetitif olduğu ortaya konulmuştur.

Fotoinaktivasyon muhtemelen arginaz molekülünde bulunan histidil artıklarının imidazol gruplarındaki değişiklikle ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır.

* Bu çalışma, doktora tezinin bir bölümünden özet olup, FÜNAF (Proje No: 359) tarafından desteklenmiştir.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]