[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary)
2018, Cilt 32, Sayı 1, Sayfa(lar) 007-012
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Tavşanlarda İzofluran, Sevofluran, Propofol-Fentanil, Medetomidin-Midazolam-Ketamin ve Ksilazin-Ketamin ile Oluşturulan Uzun Süreli Anestezinin Akut Faz Proteinleri ve Kardiyak Troponin I Konsantrasyonları Üzerine Etkisi
Nuh KILIÇ, L. Didem KOXACI, Büşra KİBAR, Zeynep Bilgen ŞEN, Cahit Gürsel BELLEK, Osman BULUT
Adnan Menderes University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Surgical Aydın, TURKEY
Anahtar Kelimeler: Cardiac troponin-I, CRP, izofluran, sevofluran, midazolam, ketamin, propofol, fentanil, tavşan

Bu çalışmada, kalp üzerine olumsuz etkileri bilinen enjektabl anestezik kombinasyonlardan medetomidin-ketamin-midazolam ve ksilazin-ketamin ile kardiyoprotektif etkileri bilinen inhalasyon anesteziklerinden izofluran ve sevofluran ile enjektable anesteziklerden propofol-fentanil kombinasyonlarının kalp üzerindeki olası yan etkilerinin göstergesi olan kardiyak troponin I ve C-reaktif (CRP) proteinin düzeylerinin karşılaştırmalı olarak araştırılması amaçlanmıştır. Hayvan materyalini 15 erkek ve 15 dişi olmak üzere toplam 30 adet erişkin Yeni Zelanda tavşanı oluşturdu. Tavşanlar altışarlı 5 gruba ayrıldı. Bu amaçla 1. gruptaki tavşanlara izofluran ile 4 saatlik anestezi sağlandı. 2. gruptaki hayvanlara ise 1. gruptakiyle aynı prosedür sevofluran kullanılarak uygulandı. 3. gruptaki hayvanlara ise başlangıçta midazolam, medetomidine and fentanyl i.m. uygulanarak takiben ek doz uygulaması ile toplam 4 saatlik bir anestezi oluşturuldu. 4. gruptaki hayvanlara ise fentanil ve propofol ile indüksiyonunu takiben genel anestezinin idamesi propofol ve fentanil ile toplam 4 saatlik bir anestezi sağlandı. Son gruptaki hayvanlara ksilazin ile premedike edilerek ketamine ile 4 saatlik anestezi oluşturuldu. Ayrıca her tavşan için anestezi öncesi, sırası ve sonrasında refleksler, kalp atım sayısı, solunum sayısı ve biyokimyasal (CRP and cTn-I) parametreler kayıt edildi.

5. grup ve 3. grup kombinasyonları major cerrahi prosedürler için uygun bulunurken 1. grup ve 2. grup anestezi protokolleri ise minor cerrahi prosedürler için daha uygun bulundu. Kalp atım sayısında 2. grupta ve 3. grupta başlangıç değerlerine göre azalma istatiksel olarak anlamlı bulundu. CRP ve cTn-I değerlerinde, gruplar arasında ve başlangıç değerlerine göre istatiksel olarak analizleri yapıldı; ancak anlamlı bir fark belirlenmedi. Sonuç olarak, kardiyak troponinler uzun süreli anesteziye bağlı oluşabilecek akut miyokardiyal hasarın erken belirlenmesinde kullanılabileceği kanısına varılmıştır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]