[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2018, Cilt 32, Sayı 2, Sayfa(lar) 087-091
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İnsan Over ve Prostat Kanseri Hücre Canlılığı Üzerine N-(p-amylcinnamoyl) Antranilik Asit’in (ACA) Etkilerinin Araştırılması
Murat ÇAKIR1, Suat TEKİN2, Asiye BEYTUR2, Süleyman SANDAL2
1Yozgat Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Yozgat, TÜRKİYE
2İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Malatya, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: N-(p-amylcinnamoyl) antranilik asit (ACA), transient receptor potential melastatin-2 (TRPM2) kanalları, fosfolipaz A2, kanser

Amaç: Prostat ve over kanserleri Türkiye’de en sık gözlenen kanser türleri arasında yer almaktadır. N-(p-amylcinnamoyl) antranilik asit (ACA) hem Transient Receptor Potential Melastatin-2 (TRPM2) kanallarının hem de Fosfolipaz A2’nin (PLA2) inbitörüdür. Son yıllarda yapılan çalışmalar TRPM2 kanalları ve PLA2’nin kanser ile ilişkili olduğunu rapor etmiştir. Bu çalışmanın amacı insan over (A2780) ve prostat (PC-3 ve LNCaP) kanser hücrelerinde ACA’nın anti-kanser mekanizmasını araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada A2780, PC-3 ve LNCaP hücre hatları kullanıldı. Tüm hücre hatları ACA’nın 1 μM, 5 μM, 25 μM, 50 μM ve 100 μM’lik konsantrasyonları ile 24 saat süreyle inkübe edildi. Hücre canlılığında meydana gelen değişiklikler 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolyum bromid (MTT) yöntemiyle incelendi. MTT deney sonuçlarına göre inhibe edici logaritmik konsantrasyon 50 (LogIC50) değerleri hesaplandı.

Bulgular: 24 saat süreyle ACA ile inkübe edilen kanser hücrelerinin (A2780, PC-3 ve LNCaP) canlılıklarında önemli azalmalar olduğu görüldü (P<0.05). ACA’nın kültür ortamına eklenen tüm konsantrasyonlarının A2780 hücre canlılığında azalmaya neden olduğu (P<0.05), PC-3 ve LNCaP hücrelerinde ise ACA’nın 1 μM hariç tüm konsantrasyonlarının 24 saat süreyle hücre canlılığını azalttığı tespit edildi (P<0.05). Ayrıca LogIC50 değerlerine bakıldığında ACA’nın daha düşük konsantrasyonda en güçlü sitotoksik aktiviteye LNCaP hücreleri üzerinde gösterdiği belirlendi.

Sonuç: ACA’nın A2780, PC-3 ve LNCaP hücreleri üzerinde sitotoksik aktiviteye sahip olduğu görüldü. Bu durum ACA’nın antitümör özelliğe sahip olduğunu ortaya koymaktadır


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]