[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2002, Cilt 16, Sayı 2, Sayfa(lar) 209-215
[ English ] [ PDF ]
KOBAYLARDA OVARYUMLARIN POSTNATAL GELİŞİMİ ÜZERİNDE IŞIK MİKROSKOPİK İNCELEMELER
Derviş ÖZDEMİR, Gürsel DİNÇ
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Gelişim, ovaryum, kobay.

Bu araştırmada, kobay ovaryumlarında postnatal dönemde meydana gelen morfolojik değişimler incelendi. Çalışmada; bir günlük, iki, dört, altı, oniki, onsekiz haftalık ve onsekiz haftalıktan büyük olmak üzere yedi grup oluşturuldu. Her grupta sekiz olmak üzere toplam ellialtı adet dişi kobay materyal olarak kullanıldı.

Kobayların yaşları ile vücut ağırlıkları ve sağ ve sol ovaryumlarının ağırlıkları arasında oldukça mükemmel korelasyonlar tespit edildi (r=0.99, r=0.95 ve r=0.98). Ovaryumların germinatif epitelinin basit kübik veya alçak prizmatik hücrelerden meydana geldiği gözlendi. Poliovular folliküllerle polinuklear oositlere rastlanılmadı. Zona pellusidanın kuvvetli P.A.S. pozitif reaksiyon verdiği saptandı.

İlk defa dört haftalıklarda, antrum şekillenmiş olan folliküller gözlendi. Bu folliküller ve gelişmiş sekunder folliküllerde teka interna ve eksterna belirgindi.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]