[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2002, Cilt 16, Sayı 2, Sayfa(lar) 217-222
[ English ] [ PDF ]
FASCİOLİOSİSLİ KOYUNLARIN ARGİNAZ ENZİM AKTİVİTE DÜZEYLERİ İLE KARACİĞER DOKU ARGİNAZININ BAZI BİYOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ
Fulya BENZER1, Sema TEMİZER OZAN2
1Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Elazığ / TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Fasciolasis, arginaz, karaciğer, koyun, biyokimyasal özellikler.

Fasciolasisli koyunların eritrosit ve karaciğer arginaz aktivite düzeyleri ile karaciğer doku arginazının bazı biyokimyasal özellikleri çalışılmıştır. Araştırma ortalama 120 adet kan ve karaciğer doku örneği ile gerçekleştirilmiştir. Arginaz aktivitesi ölçümü için Tiyosemikarbazid-Diasetilmonoksim-Üre metodu kullanılmıştır. Eritrosit arginaz aktiviteleri fascioliosisli ve kontrol grupları arasında farklılık göstermemiştir (P>0.05). Karaciğer arginaz aktiviteleri kontrollere göre fascioliosisli grupta önemli derecede düşmüştür (p<0.01). Karaciğer arginaz enziminin biyokimyasal özellikleri fascioliosisli koyunlar ile sağlıklı koyunlar arasında farklılık göstermemiştir. Koyun karaciğer doku arginazının aktivasyonu için ; 1 mM Mn+2 iyonlarının varlığı, 65ºC’de 15 dakikalık preinkübasyonun ve 37ºC’de 10 dakikalık inkubasyonun gerekliliği saptanmıştır. Karaciğer doku arginazı için en uygun tamponun karbonat tamponu olduğu, optimal pH’nın 10 civarında olduğu bulunmuştur. Enzimin substratı olan L-arginine karşı Km’i Michaelis-Menten ve Lineweaver-Burk yöntemleri ile değerlendirilmiş, Km’in 4 mM civarında olduğu saptanmıştır.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]