[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2018, Cilt 32, Sayı 3, Sayfa(lar) 119-122
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Gebelerde Toxoplasma gondii ve Rubella Seroprevalansı: İki Yıllık Değerlendirme
Umut Safiye ŞAY COŞKUN1, Hatice YILMAZ DOĞRU2
1Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tokat, TÜRKİYE
2Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Tokat, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Gebelik, Toxoplasma gondii, Rubella, seroprevalans

Amaç: Toxoplasma gondii ve rubella enfeksiyonu özellikle gebeliğin erken dönemlerinde geçirildiğinde fetüs ve yenidoğanda konjenital anomalilere neden olabilir. Duyarlı gebeler bu ajanlara maruz kaldığında, konjenital defektler oluşmakta ve fetüsun hemen hemen tüm organ ve sistemler etkilenebilmektedir. Bu çalışmanın amacı bölgemizde Toxoplasma gondii ve rubella enfeksiyonu açısından risk altındaki gebelerin seroprevalansının saptanması ve gebelerin antenatal takibinde bu enfeksiyonların yönetimine katkıda bulunmaktır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarından Ocak 2016-Aralık 2017 yılları arasında 18-45 yaş grubunda, 20. gebelik haftası ve altındaki gebelerden istenen Toxoplasma gondii IgM ve IgG,rubella IgM ve IgG antikorlarına ait sonuçlar retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Toxoplasma gondii IgG antikoru için 274, Toxoplasma gondii IgM antikoru için 274 ve Rubella IgG antikoru için 237, Rubella IgM antikoru için 274 gebeye ait sonuçlar çalışmaya dahil edilmiştir. Serum örneklerinde Toxoplasma gondii ve rubella antikorları kemilüminesans immünoassay yöntemiyle çalışılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 20. gebelik haftası ve altındaki gebelerin ortalama yaşı 29.9±0.1 yıl olarak tespit edilmiştir. Serum örneklerinde Toxoplasma gondii IgM ve IgG antikorları sırasıyla 8 (%2.9) ve 65 (%23.7), Rubella IgM ve IgG antikorlarının pozitifliği sırasıyla 2 (%0.7) ve 233 (%98.3) olarak saptanmıştır.

Sonuç: Rubella IgM antikor seropozitifliğinin düşük olması ve rubellanın ulusal aşılama takviminde de bulunması nedeniyle tarama testinin önemli bir katkı sağlamayacağı düşünülmüştür. Ancak Toxoplasma gondii IgG antikor seropozitifliğinin düşük olması, gebelik esnasında gelişebilecek enfeksiyona karşı daha dikkatli olunması gerektiğini göstermektedir. Bu nedenle gebelik planlayan kadınlar ve gebeler için eğitim verilmesi ve taramaların yapılmasının konjenital toxoplasmozisin engellenmesinde önemli olduğu kanaati oluşmaktadır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]