[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2019, Cilt 33, Sayı 1, Sayfa(lar) 043-046
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Hepatit B Virüsü ile Enfekte Hastalarda Trombosit İndekslerinin ve Biyokimyasal Parametrelerin Değerlendirilmesi
Umut Safiye ŞAY COŞKUN1, Zeliha Cansel ÖZMEN2
1Tokat Gaziosmanpaşa University, Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Tokat, TURKEY
2Tokat Gaziosmanpaşa University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry, Tokat, TURKEY
Anahtar Kelimeler: Hepatit B, trombosit indeksleri, biyokimyasal parametreler, trombosit-büyük hücre oranı

Amaç: Hepatit B virüsü (HBV) ile ilişkili karaciğer hastalıklarında trombositlerin klinik önemi birçok çalışmada gösterilmiştir. Ayrıca karaciğerdeki inflamasyonunun lipid metabolizma bozukluğu ile ilişkili olduğu belirtilmiştir. Bu çalışmanın amacı HBV-DNA pozitif ve HBV-DNA negatif hastalarda trombosit indexlerin ve biyokimyasal parametrelerin Hepatit B hastalarının tedavisinin takibinde katkı sağlayıp sağlamayacağını araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına gelen Hepatit B ile enfekte olan 54 HBV–DNA pozitif, 54 HBV–DNA negatif hasta sonuçları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Aspartat aminotransferaz (AST), alanin aminotransferaz (ALT), düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) parametreleri spektrofotometrik yöntemle COBAS 6000 (Roche Dianostik, Fransa) cihazı ile, trombosit (PLT), ortalama trombosit hacmi (MPV) ve trombosit-büyük hücre oranı (P-LCR) parametrelerinin düzeyleri ise Sysmex XN 1000 (Sysmex, Kobe, Japonya) hemogram cihazı kullanılarak belirlenmiştir. Gruplar arası karşılaştırılmada, student t–testi ve one-way ANOVA testi kullanılmıştır. P<0.05 değeri istatiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular: Bu çalışmada hem HBV-DNA pozitf hem de HBV-DNA negatif olan hastalarda (kronik hepatit B hastalarında) kontrol grubuna göre AST, ALT, LDL, MPV ve P-LCR düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir artma ancak PLT düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir azalma olduğu tespit edilmiştir (P<0.05).

Sonuç: Elde ettiğimiz sonuçlar AST, ALT, LDL, PLT, MPV ve P-LCR parametrelerinin, gerek hastalığın gerekse tedavinin takibinde kullanılabilecek çalışması kolay ve maliyeti düşük parametreler olduğunu göstermektedir. P-LCR’nin, Hepatit B hastalığının takibinde klinisyene katkıda bulunabilecek trombosit indeksi parametrelerinin bir parçası olarak düşünülmüştür.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]