[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2019, Cilt 33, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-009
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Yüksek Yağlı Diyet ile Beslenen Sıçanlarda Krom Histidinatın Farklı İzomerlerinin Pankreas GLUT-2, IRS-1 ve GLP-1R Üzerine Etkileri
Cemal ORHAN1, Mehmet TUZCU2, Hafize TELÇEKEN2, Nurhan ŞAHİN1, James Richard KOMOROWSKİ3, Kazım ŞAHİN1
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
3AR-GE Bölüm Başkanı Nutrition 21, LLC, Purchae, NY, ABD
Anahtar Kelimeler: Krom histidinat, yüksek yağlı diyet, GLUT-2, IRS-1, GLP-1R

Krom (Cr), insülin aktivitesi için esansiyel bir iz elementtir, insülin reseptörüne bağlanır, karbonhidrat ve lipit metabolizmasının düzenlenmesi de dahil olmak üzere birçok fonksiyonu ve belki de tüm fonksiyonlarında insülinin etkisini güçlendirir. Bu çalışmanın amacı, yüksek yağlı diyet (YYD) ile beslenen sıçanlarda, krom histidinatın (CrHis) üç farklı izomerinin, pankreas glikoz taşıyıcı protein 2 (GLUT-2), insülin reseptör substrat (IRS-1) ve glukagon benzeri peptid 1 reseptör (GLP-1R) protein düzeyleri üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Çalışmada, 42 adet Sprague-Dawley ırkı sıçan rastgele altı gruba (n=7) ayrıldı. Sıçanlar 1:standart diyet ile beslenen (Kontrol); 2: YYD ile beslenen; 3: YYD ile CrHis saflaştırılmış izomer 1 (CrHis1); 4: YYD ile CrHis ile saflaştırılmış izomer 2 (CrHis2); 5: CrHis ile saflaştırılmış izomer 3 (CrHis3); 6: YYD ile üç izomer CrHis (CrHisM) karışımı ile beslenen şeklinde gruplandırıldı. CrHis izomerleri farklı kaynaklardan sağlanmasına karşın sıçanlara aynı miktarda Cr (10 μg elementel Cr/kg CA/gün) verildi. Sıçanlar, insülin direncini indüklemek için yüksek yağlı bir diyetle beslendi. CrHis izomerlerinin uygulanması, YYD ile artan pankreas insülin düzeylerini iyileştirdi. CrHis izomer gruplarındaki insülin seviyeleri YYD grubuna göre anlamlı derecede düşük bulundu (P<0.001). Pankreas GLUT-2, IRS-1 ve GLP-1R protein düzeyleri YYD grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu (P<0.001). Ayrıca CrHis1 grubunda GLUT-2 ve GLP-1R protein düzeyi CrHis3 grubundan daha yüksek bulunurken (P<0.001), diğer izomerler arasında fark tespit edilmedi (P>0.05). Sonuç olarak, YYD ile oluşabilen insülin direncine karşı, CrHis izomerleri veya bunların karışımının pankreas dokusunda insülin direncine karşı koruyucu bir etki gösterebileceği düşünülmektedir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]