[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2019, Cilt 33, Sayı 1, Sayfa(lar) 011-014
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Benzo(a)pyrene Uygulanan Ratlarda Antioksidan Vitamin Düzeyleri
Meltem KIZIL, Mehmet ÇAY
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Rat, benzo(a)pyrene, antioksidan vitamin

Bu çalışmada, benzo(a)pyrene uygulanan ratlarda A vitamini, β-karoten, C vitamini ve E vitamini düzeylerinin belirlemesi amaçlanmıştır. Çalışmada 40 adet dişi wistar albino rat kullanılmıştır. Ratlar kontrol ve benzo(a)pyren grupları olarak iki eşit gruba ayrılmış, kontrol grubuna intraperitoneal serum fizyolojik uygulanırken, benzo(a)pyren grubuna deri altı tek doz 10.08 mg dozunda benzo(a)pyren uygulanmıştır. On iki hafta sonunda ratlardan kan örnekleri alınarak plazmaları çıkarılmıştır. Plazma A vitamini, β-karoten, C vitamini ve E vitamini düzeyleri spektrofotometrik olarak belirlenmiştir. Kontrol ile deney grubu kıyaslandığında plazma A vitamini, β-karoten, C vitamini ve E vitamini seviyelerinde istatistiksel olarak önemli bir azalmanın olduğu görülmüştür. Sonuçta, bu tür maddelerin organizmada neden olduğu yoğun strese karşı korunmada antioksidan vitamin ilavelerinin yararlı olabileceği sonucuna varılmıştır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]