[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2019, Cilt 33, Sayı 1, Sayfa(lar) 031-036
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Çörek Otu Yağının Ratlarda Doksorubisin Kaynaklı Kardiyotoksisite Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi
Emre KAYA, Seval YILMAZ
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Doksorubisin, çörek otu yağı, malondialdehid, antioksidan

Çalışma, ratlarda doksorubisin (DOX) kardiyotoksisitesi üzerine çörek otu yağının etkilerinin ortaya konulması amacıyla yapılmıştır. Çalışmada ratlar 4 gruba ayrılmıştır: 1. Grup: Kontrol grubu, 2. Grup: Çörek otu yağı uygulanan grup (2 mL/kg/gün gavaj, 7 gün), 3. Grup: DOX uygulanan grup (20 mg/kg vücut ağırlığı, i.p. tek doz) ve 4. Grup: DOX (20 mg/kg vücut ağırlığı, i.p. tek doz) + çörek otu yağı (2 mL/kg/gün gavaj, 7 gün) uygulanan gruptur. Çörek otu yağı uygulamasına DOX uygulamasından 2 gün önce başlanmış ve 7 gün süre ile devam edilmiştir. Çalışma sonunda kalp dokusunda malondialdehid (MDA), redükte glutatyon (GSH) düzeyleri ile katalaz (KAT), glutatyon peroksidaz (GSH-Px), süperoksit dismutaz (SOD) ve glutatyon-S-transferaz (GST) gibi antioksidan enzimlerin aktiviteleri belirlenmiştir. DOX uygulanan grupta, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında MDA (P<0.001) ve GSH (P<0.001) düzeylerinde artış, KAT (P<0.001), GSH-Px (P=0.024) ve GST (P<0.001) aktivitelerinde düşüş saptanmış olup SOD aktivitesinde istatistiki olarak önemli bir fark belirlenmemiştir. DOX uygulanan grup ile karşılaştırıldığında, DOX+çörek otu uygulanan grupta MDA, GSH düzeyleri ve KAT, GSH-Px ve GST aktivitelerinin kontrol grubu değerlerine ulaştığı gözlenmiştir. Sonuç olarak, çörek otu yağının kalp dokusunu güçlü kemoterapotik bir ilaç olan DOX’in neden olduğu oksidatif hasara karşı koruduğu gösterilmiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]