[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2019, Cilt 33, Sayı 2, Sayfa(lar) 067-072
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Metotreksat ile Karaciğer Hasarı Oluşturulmuş Sıçanlarda Silymarin‘in Koruyucu Etkilerinin Araştırılması
Nevin KOCAMAN, Durrin Özlem DABAK
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Metotreksat, hepatotoksisite, apoptozis, silymarin, karboksi metil selüloz

Amaç: Metotreksat (MTX)’ın sıçan karaciğer dokusunda meydana getirdiği hasara karşı silymarin (SİL)’in koruyucu etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 36 adet erişkin Sprague Dawley tipi erkek sıçan kullanıldı. Deney hayvanları her grupta 6 hayvan olacak şekilde 6 gruba ayrıldı. 5 günlük deney süresince Grup 1’e 0.5 mL intraperitoneal (i.p) tek doz serum fizyolojik, Grup 2’ye karboksi metil selüloz (CMC) oral olarak, Grup 3’e CMC içinde çözdürülmüş 300 mg/kg Silymarin deney süresince oral yolla, Grup 4’e tek doz 20 mg/kg (i.p) MTX(i.p), Grup 5’e tek doz 20 mg/kg MTX (i.p) + oral CMC, Grup 6’ya ise tek doz 20 mg/kg MTX (i.p) + CMC içinde çözdürülmüş 300 mg/kg dozunda SİL deney süresince oral olarak uygulandı. Deney sonunda sıçanlar dekapite edilerek karaciğer dokuları çıkartıldı. Rutin doku takip işlemlerinden sonra değerlendirildi.

Bulgular: Grup 1, Grup 2 ve Grup 3’e ait karaciğer dokuları histopatolojik ve immunohistokimyasal olarak incelendiğinde birbirlerine benzer idi. Grup 4 ve 5’de histopatolojik bulgular benzer olup vasküler konjesyon, sinüzoidal dilatasyon ve inflamatuar hücre artışı görüldü. Yine bu gruplarda TUNEL, Bax ve Kaspaz 3 pozitif hücreler diğer deney gruplarına göre artmış olarak tespit edildi. Grup 6 de ise doku hasarının önemli ölçüde azaldığı gözlendi.

Sonuç: MTX karaciğerde önemli doku hasarına neden olmuş ve silimarin bu hasarı iyileştirmiştir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]