[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2019, Cilt 33, Sayı 2, Sayfa(lar) 089-093
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Retina Ven Tıkanıklığına Bağlı Gelişen Maküla Ödeminde İntravitreal Bevacizumab Enjeksiyonu Sonuçları
Yavuz ORUÇ1, Berrak ŞEKERYAPAN GEDİZ2
1Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Göz Kliniği, Elazığ, TÜRKİYE
2Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Kliniği, Ankara, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Retina ven tıkanıklığı, maküla ödemi

Amaç: Retina ven tıkanıklığına bağlı oluşan maküla ödemi tedavisinde intravitreal bevacizumab enjeksiyonu sonrası görme keskinliği ve santral fovea kalınlığı değişikliklerini incelemek.

Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya retina ven tıkanıklığına bağlı maküla ödemi tanısı alarak takip edilen intravitreal bevacizumab enjeksiyonu uygulanan 21 hastanın 21 gözü incelendi. Olgulara birer ay aralıklarla izlenerek 3 doz intravitreal 1.25 mg/0.05 mL bevacizumab enjeksiyonu uygulandı. Görme keskinliği (GK), santral fovea kalınlıkları (SFK) ve komplikasyonlar kayıt edildi. Verilerin karşılaştırılmasında t-test kullanıldı, P<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Hastaların genel yaş ortalaması 62.14±9.4 yıl (46-84) idi. Hastaların enjeksiyon öncesi santral fovea kalınlığı ortalaması 548.0±227.8 μm iken, enjeksiyon sonrası 1.ay 272.8±128.6 μm ve 3.ay 269.6±125.7 μm olarak bulundu. Preoperatif santral fovea kalınlıgına göre, tedavi sonrası 1.ay ve 3.ay santral fovea kalınlıklarında azalma saptanmıştır. SFK’da görülen tüm bu azalmalar istatistiksel olarak anlamlı tespit edilmistir (P<005). Hastaların enjeksiyon öncesi görme keskinligi ortalaması 0.72±0.45 logMAR (0.10–2.0) iken, enjeksiyon sonrası 1.ay 0.39±0.41 logMar (0.0–1.1) ve 3.ay 0.41±0.38 logMar (aralık; 0.0–1.3) olarak bulundu.

Sonuç: Hastaların enjeksiyon öncesine göre 1. ayda ve 3. ayda en iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EİDGK) istatistiksel olarak anlamlı bir artış vardı (P<0.05).


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]