[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2019, Cilt 33, Sayı 2, Sayfa(lar) 071-076
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Ratlarda Deneysel Omurilik Yaralanmalarinda Allojenik Mezenkimal Kök Hücre Transplantasyonunun Etkilerinin Klinik, Histopatolojik ve Elektrofizyolojik Değerlendirmesi
Pınar CAN1, Ömer BEŞALTI1, Sevil ATALAY VURAL2, Ferda PINARLI ALPASLAN3
1University of Ankara, Faculty of Veterinary, Department of Surgery, Ankara, TURKEY
2University of Ankara, Faculty of Veterinary, Department of Pathology, Ankara, TURKEY
3Myogen Laboratory and Health Services, Ankara, TURKEY
Anahtar Kelimeler: Omurilik hasarı, sıçan, allojenik, mezenkimal kök hücre

Bu çalışmanın amacı, allojenik kemik iliği kaynaklı MKH'lerin (KK-MKH) transplantasyonunun sıçanlarda deneysel olarak oluşturulan şiddetli omurilik hasarının (OH) akut evresindeki etkilerini farklı aralıklarla araştırmaktır. Bu çalışmada yetmiş yedi adet Sprague-Dawley sıçan kullanıldı. Kemik iliği, bir günlük sıçanların femur ve tibialarından elde edildi, daha sonra standart yöntemlerde olduğu gibi işlendi. OH, T9-T10 laminektomiden sonra bir anevrizma klipsiyle oluşturuldu. Kök hücre veya kök hücre sulandırıcısının intraparenkimal transplantasyonu hasar oluşturulduktan 6 saat sonra yapıldı. KK-MKH'lerin etkileri postoperatif 1, 3, 7 ve 21. günlerde klinik, elektrofizyolojik ve histopatolojik incelemelerle değerlendirildi. Klinik muayenede, hematüri oranı tedavi grubunda kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşüktü (P= 0.003). 21. gün tedavi grubunun sağkalım oranı kontrol grubundan anlamlı olarak yüksekti. Tedavi grubunda 3. ve 7. günlerde somatosensoriyel uyarılmış potansiyellerde (SUP) belirgin bir ilerleme görüldü. Histopatolojik değişiklikler kontrol ve tedavi gruplarında tüm aralıklarda benzerdi. Sonuç olarak, omurilik hasarının akut fazında KK-MKH'lerin intraparenkimal transplantasyonunun hematüri oranı, SUP skorları ve sağkalım oranı ile ilgili bazı umut verici etkiler sağladığı görülmüştür.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]