[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2019, Cilt 33, Sayı 2, Sayfa(lar) 103-108
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Merinos Irkı Koçlarda Spermaya Katılan Krosinin Dondurma ve Çözdürme Sonrası Spermatolojik Parametreler, Oksidatif Stres ve DNA Hasarı Üzerine Etkileri
Mustafa GÜNDOĞAN, Deniz YENİ, Fatih AVDATEK
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Krosin, DNA hasarı, koç, sperma, dondurma, oksidatif stres

Bu çalışmanın amacı koç sperma sulandırıcısına ilave edilen farklı dozlardaki krosinin çözüm sonu spermatolojik parametreler, oksidatif stres ve DNA hasarı üzerine etkilerini araştırmaktır. Ejakulatlar beş baş Merinos koçtan haftada bir kez suni vajen yardımıyla toplandı ve bu işlem altı kere tekrarlandı. Ejakulatlar ml’de 150x106 spermatozoon olacak şekilde antioksidan içermeyen (kontrol) ve antioksidan içeren (0.5 mM, 1 mM ve 2 mM) sulandırıcılar ile dört bölüme ayrıldı. Sulandırılan örnekler 0.25 mL’lik payetlerde 5 ⁰C’de 3 saat ekilibrasyona tabi tutulduktan sonra sıvı azot buharında donduruldu. Çözüm sonu subjektif motilite açısından kontrol grubuna göre 0.5 mM ve 1 mM gruplarda en yüksek değerler elde edildi (P<0.05). Ayrıca anormal spermatozoon oranı açısından kontrol grubuna göre 1 mM krosin içeren grupdaki azalma önemli (P<0.05) bulunmuştur. Host-eozin test açısından kontol gurubuna göre en yüksek değerler 1 mM grupta (P<0.05) elde edildi. DNA hasarı açısından kontrol grubuna göre 0.5 mM ve 1 mM krosin içeren gruplardaki azalmalar istatistikî olarak önemli (P<0.05) bulundu. Toplam oksidan statüsü, tüm antioksidan gruplarında kontrol grubuna göre anlamlı olarak azaldı (P<0.05). Sonuç olarak yapılan çalışmada koç spermanın dondurularak saklanmasında spermaya katılan farklı dozlardaki krosinin 1 mM grubunun spermatozoon motilite, anormal spermatozoon oranı, HOST-Eozin test oranı, oksidatif stres ve DNA hasarı yönünden kontrol grubu ve diğer gruplara göre en iyi korumayı sağladığı görüldü.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]