[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2019, Cilt 33, Sayı 3, Sayfa(lar) 127-135
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Cinsiyete Göre Tıp Eğitimi ile İlgili Görüşleri ve Mesleki Beklentileri
Türkkan ÖZTÜRK KAYGUSUZ, Ahmet ERENSOY
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Tıp eğitimi, tıp öğrencisi, uzmanlık eğitimi, mesleki yeterlilik, kaygı

Amaç: Bu çalışma, Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin tıp eğitimi ile ilgili görüşlerinin, gelecekle ilgili kaygı ve mesleki beklentilerinin ve bunların cinsiyete göre değişkenliğinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, Tıp Fakültesi son sınıfta okuyan 124 öğrenci alınmıştır. Öğrencilerin demografik ve tıp fakültesi tercih özellikleri, mezuniyet sonrası çalışma hayatına yönelik beklenti (tercih) özellikleri, uzmanlık eğitimi tercih özellikleri, mesleki yeterlilik ve özgüven özellikleri bölümleri ve her bölümün içeriğine uygun sorulardan oluşan bir anket, yüz yüze görüşme tekniği ile öğrencilere uygulanmıştır. Elde edilen veriler, cinsiyete göre değerlendirilmiş, sonuçlar frekans dağılımı ve yüzdeler şeklinde sunulmuştur.

Bulgular: Öğrencilerin bazı demografik ve mesleki beklentilerinin cinsiyet farklılığına göre değiştiği görülmüştür. Cinsiyetlerine göre yaş, medeni durum, fakültede okudukları yıl sayıları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır. Mezuniyet sonrası görev yapılacak yerde tek hekim olmanın kız öğrencileri anlamlı olarak tedirgin ettiği, öğrencilerin çoğunluğunun hasta ile baş başa kalma ve Tıp da Uzmanlık Sınavı (TUS)’nı kazanamama kaygısı taşıdıkları görülmüştür. Öğrencilerin çoğunluğunun, tıp eğitimi süresince almış oldukları pratik ve teorik eğitimin mezuniyet sonrası mesleklerini icra etmede yeterli olmayacağını düşündükleri saptanmıştır.

Sonuç: Öğrencilerin çoğunluğu pratik ve teorik eğitimlerinin yeterli olmadığını düşünmekte, mezun olunca hasta ile baş başa kalma ve TUS’u kazanamama kaygısı taşımaktadır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]