[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2019, Cilt 33, Sayı 3, Sayfa(lar) 165-168
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Butterfly Kartilaj Miringoplasti Operasyonu Yapılan Hastaların Retrospektif Analizi
Yavuz Sultan Selim YILDIRIM
Elazığ Şehir Hastanesi, Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Kliniği, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kartilaj greft, butterfly, miringoplasti

Amaç: Bu çalışmanın amacı Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları (KBB) Kliniğinde butterfly kartilaj miringoplasti yapılan hastaların sonuçlarını retrospektif olarak incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 17 hasta dahil edildi (10 erkek, 7 kadın). Hastaların yaş aralığı 16 ile 47 arasındaydı. Hastalar genel anestezi altında opere edildi ve ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası saf ses ortalamaları değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 17 hastanın 16’sında perforasyonun kapandığı görüldü, 1 hastada uzun dönem takiplerde greft medializasyonu saptandı ve revizyon ile perforasyon kapatıldı. Hastaların operasyondan önce 26.6 olan saf ses ortalamaları, operasyondan sonra 18.2’ye gerilemişti.

Sonuç: Butterfly kartilaj miringoplasti tekniği, kısa sürede uygulanabilen, güvenli, kolay bir teknik olup, özellikle küçük ve orta çaplı perforasyonların onarımında başarılı sonuçlar vermektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]