[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2019, Cilt 33, Sayı 3, Sayfa(lar) 169-173
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kolorektal Kanser Hastalarında Nötrofil/Lenfosit, Trombosit/Lenfosit ve Trombosit Büyük Hücre Oranı Değerlerinin Tanıdaki Yeri
Sibel KULAKSIZOĞLU1, Ayşe ARDUÇOĞLU MERTER2
1Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Biyokimya Bölümü, Antalya, TÜRKİYE
2 Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Antalya, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: kolorektal kanser, nötrofil/lenfosit oranı, trombosit/lenfosit oranı, ortalama trombosit hacmi

Amaç: Bu çalışmada, kanser etiyopatogenezinde rol oynayan inflamasyonu belirlemede rutin kullanıma uygun, kolay analiz edilebilen ve inflamasyon belirteçlerine eklenen güncel parametrelerden nötrofil/lenfosit oranı (NLO), ortalama trombosit hacmi (OTH), trombosit/lenfosit oranı (TLO) ve trombosit büyük hücre oranı (TBHO) gibi hemogram değerlerinin kolorektal kanser (KRK) için bir biyobelirteç olabilirliği araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 01.01.2019–31.08.2019 tarihleri arasında KRK tanısı alan hastalarda, üçüncü basamak sağlık kuruluşunda ilk tanı aldıklarında istenen hemogram testi sonuçları ile kontrol grubu olarak aynı yaş ve cinsiyet grubunda yine aynı merkeze genel muayene için başvuran hastalarda istenen hemogram sonuçları karşılaştırılmıştır. Çalışmada hasta ve kontrol grubunda da enfeksiyon, romatizmal hastalık tanısı ve hemogram değerleri normal sınırların dışında olan hastalar dışlandı. Hastaların hemogram sonuçları istatistiksel olarak değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya 492 kolorektal kanseri hasta ve 327 kontrol dahil edildi. Kolorektal kanser grubunda NLO ve TLO kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek bulundu (P<0.001). Hasta grubunda TBHO değerleri, kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde düşük bulundu (r= –0.451, P<0.001). NLO için cutoff değeri 5.01; TLO için cutoff değeri 251; TBHO için cutoff değeri 43 olarak bulundu.

Sonuç: Çalışma, kolorektal kanser etyopatogenezinde inflamasyonun varlığını desteklemektedir. Kolorektal kanser hastalarında, NLO ve TLO değerlerindeki yükseklik ve TBHO değerlerindeki düşüklük hastalığı belirlemede önemli bir biyobelirteç olabilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]