[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2019, Cilt 33, Sayı 3, Sayfa(lar) 139-145
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sıçanlarda Melatoninin Kronik Sodyum Nitrit Maruziyetine Karşı Koruyucu Etkileri
Hamit USLU1, Gözde ATİLA USLU2,Yasemen ADALI3, Mustafa MAKAV2, Volkan GELEN2
1University of Kafkas, Atatürk Vocational School of Health Services, Department of Health Care Services, Kars, TURKEY
2University of Kafkas, Faculty of Veterinary, Department of Physiology, Kars, TURKEY
3University of Çanakkale Onsekiz Mart, Faculty of Medicine, Department of Pathology, Çanakkale, TURKEY
Anahtar Kelimeler: Melatonin, sodyum nitrit, gıda katkı maddesi, inflamasyon

Bu çalışmada, gıda katkı maddesi olarak kullanılan sodyum nitritin (NaNO2) neden olduğu karaciğer ve böbrek hasarı üzerine melatoninin (Mel) anti-inflamatuvar etkileri araştırıldı. Çalışma grupları kontrol grubu (C), NaN02 grubu (NaN02) ve melatonin + NaN02 grubu (Mel + NaN02) olarak belirlendi. İlk gruba dimetil sülfoksit (DMSO), iki ve üçüncü gruplara NaNO2 oniki hafta boyunca oral olarak uygulandı. Üçüncü gruba NaNO2 uygulamasından 2 saat önce melatonin uygulandı. Sıçanlara oral yoldan 12 hafta süreyle NaNO2 verilmesi (80 mg/kg/gün) serum aspartate aminotransferaz (AST), alanin aminotransferaz (ALT) (P<0.001) ve üre (P<0.01) seviyelerini arttırdı. Karaciğer ve böbrek homojenatlarında NaNO2 grubunda interlökin 1-alfa (IL-1α) (P<0.05) ve tümör nekroz faktör alfa (TNF-α) (sırasıyla P<0.01, P<0.001) düzeylerinde artış olduğu bulundu. Ayrıca böbrek dokusunda IL-6 (P<0.001) seviyelerinin arttığı tespit edildi. Öte yandan, NaNO2’den 2 saat önce melatoninin (500 μg/kg/day) verilen grupta serum AST (P<0.001), ALT, üre (P<0.05), karaciğer IL-1α, TNF-α (P<0.01) ve böbrek TNF-α, IL-6 (P<0.05) düzeylerinde azalma olduğu tespit edildi. Ayrıca, patolojik incelemelerde Mel + NaNO2 uygulanan grupta NaNO2 grubundan daha az karaciğer ve böbrek hasarı olduğu gözlendi. Mevcut veriler, melatonin uygulamasının görünür modülatör etkilere sahip olduğunu ve inflamasyonu ortadan kaldırılabileceğini, bununla birlikte kronik sodyum nitrit uygulamasının neden olduğu biyokimyasal belirteçlerin artmasını önleyebileceğini göstermektedir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]