[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2020, Cilt 34, Sayı 1, Sayfa(lar) 029-034
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Diyabet Oluşturulan Ratların Böbrek Dokusunda Oksidatif Stres ve Apoptozis Üzerine Perilil Alkolün Koruyucu Etkileri
Mehmet YILMAZ1, Mesut AKSAKAL2, Mehmet GÜVENÇ3, Gözde ARKALI2
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Yoğun Bakım Ünitesi, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
3Mustafa Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Hatay, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Diyabet, perilil alkol, apoptozis, oksidatif stres, böbrek

Bu çalışmada diyabet oluşturulan ratların böbrek dokusunda oksidatif stres ve apoptozis üzerine perilil alkolün etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla 40 adet rat eşit olarak rastgele 4 gruba ayrılmıştır. 1.Grup (kontrol), 2. Grup (Diyabet; STZ 50 mg/kg i.p, tek doz), 3. Grup (Perilil Alkol; Perilil Alkol 50 mg/kg/gün p.o, 7 gün), 4. Grup (Diyabet+Perilil Alkol; STZ 50 mg/kg i.p, tek doz+Perilil Alkol 50 mg/kg/gün, p.o 7 gün). Çalışma sonunda böbrek dokusu örneklerinde bazı biyokimyasal parametreler malondialdehit (MDA), glutatyon (GSH), glutatyon peroksidaz (GSH.Px), katalaz (CAT) ve apoptotik indeks markerları olan Bax ve Bcl-2 seviyeleri Western blot analizleri ile ölçülmüştür. Çalışma sonucunda diyabet oluşturulan grupta MDA seviyesi kontrol grubuna göre artmış (P<0.01); GSH seviyesi, GSH-Px ve CAT aktiviteleri ise azalmıştır (P<0.05). Diyabet grubuyla kıyaslandığında, Diyabet+Perilil Alkol grubunda MDA düzeyi azalmış (P<0.01); GSH, GSH-Px ve CAT aktiviteleri ise yükselmiştir (P<0.05). Bax protein düzeyleri Diyabet grubunda kontrol grubuna göre artış göstermiş; fakat Diyabet+Perilil Alkol grubunda azalmıştır (P<0.05). Bcl-2 seviyesi ise Diyabet+Perilil Alkol grubunda artış göstermiştir (P<0.05). Bax/Bcl-2 oranı ise Diyabet grubunda artmış olmasına rağmen (P<0.05), Diyabet+Perilil Alkol grubunda azalmıştır.

Sonuç olarak, perilil alkolün diyabetin erken döneminde oluşan oksidatif stresi azalttığı ve antioksidan etkinliği artırdığı, bununla birlikte apoptotik indeks göstergesi olan Bax/Bcl-2 oranını azalttığı tespit edilmiştir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]