[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2020, Cilt 34, Sayı 1, Sayfa(lar) 061-067
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sistemik İnflamatuar Yanıt Sendromu ve Sepsis
Muhammed Sertaç EROĞLU1, Akın KIRBAŞ2
1Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum, TÜRKİYE
2Bozok Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yozgat, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is the set of events that the body gives hematologic and immunologic responses due to microbial contaminated and decontaminated reasons. It is sepsis that SIRS and infection co-exist. Infectious and non-infectious causes are important in etiology. Hyperemia and petechial bleeding foci, prolongation of capillary filling time, the presence of a distinctive dark toxic line on the gums is common clinical signs. These clinical symptoms include dynamic or non-dynamic response index. Hematologically, leukocytosis/leukopenia, neutrophilia/neutropenia, lymphopenia, anemia, and thrombocytopenia are important results. Hyperglycemia or hypoglycemia, hypoalbuminemia, and hyperbilirubinemia are common findings in the biochemical profile. For diagnosis clinical findings, anamnesis, serum biochemical parameters, serum bioindicators, and hemogram findings should be evaluated together. When evaluating prognosis in SIRS and sepsis, the effective response to daily treatment should be interpreted. In treatment, diet, antibiotics, immunotherapy, fluid and electrolyte applications, and symptomatic and supportive treatments are important, SIRS, sepsis, inflammation, diagnosis, prognosis, treatment

Sistemik inflamatuar yanıt sendromu (SIRS), mikroorganizma ile kontamine veya kontamine olmayan etkenlerden dolayı vücudun hematolojik ve immünolojik yanıtlar verdiği olaylar bütünüdür. SIRS ile enfeksiyonun birlikte bulunması sepsistir. Enfeksiyöz ve enfeksiyöz olmayan nedenler etiyolojide önem arz eder. Mukozalarda hiperemi ve peteşiyel kanama odakları, kapiller dolum zamanında uzama, diş etlerinde belirgin koyu renkte toksik çizginin belirmesi gözlenen yaygın klinik bulgulardır. Bu klinik bulgular dinamik ya da dinamik olmayan yanıt dizinlerini barındırmaktadır. Hematolojik profilde lökositoz/lökopeni, nötrofili/nötropeni, lenfopeni, anemi ve trombositopeni önemli sonuçlardır. Biyokimyasal profilde hiperglisemi/hipoglisemi, hipoalbuminemi ve hiperbilirubinemi yaygın bulgulardır. Tanıda, anamnez, klinik bulgular, biyokimyasal biyobelirteçler ve hematolojik parametreler birlikte değerlendirilmelidir. Prognoz değerlendirilirken günlük tedaviye verilen etkin yanıtın yorumlanması gerekir. Tedavide diyet, antibiyotik, immünoterapi, sıvı ve elektrolit uygulamaları, semptomatik ve destekleyici tedaviler önemlidir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]