[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2004, Cilt 18, Sayı 1, Sayfa(lar) 005-011
[ English ] [ PDF ]
KOBAYLARDA TİMUS’UN POSTNATAL GELİŞİMİ ÜZERİNDE MAKROSKOBİK VE IŞIK MİKROSKOBİK İNCELEMELER
Meryem KARAN, Gürsel DİNÇ
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kobay, timus, involüsyon, ışık mikroskop.

Bu araştırmada, postnatal dönemde kobay timus’larında (thymus) meydana gelen makroskobik ve ışık mikroskobik değişimler incelendi. Bu amaçla çalışmada, 1 günlük, 1, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20 ve 24 haftalık olmak üzere on grup oluşturuldu. Her gruptan altı adet olmak üzere toplam altmış adet kobay kullanıldı.

Bir günlük kobaylar, tam gelişmiş bir timus’a sahipti. Korteks (cortex) ve medulla kolaylıkla ayırt edildi. Korteks’te; çok sayıda küçük lenfosit, lenfoblast, makrofaj ve epiteliyal retikulum hücreleri, medulla’da ise; lenfositler, epiteliyal retikulum hücreleri ve Hassal cisimcikleri (Corpusculum thymicum) görüldü.

Doğumdan sonra, vücut ağırlığı artışına paralel olarak timus ağırlığı da artarak, 6. haftada maksimum düzeye ulaştı. Altıncı haftadan sonra timus ağırlığında azalma tespit edildi.

İnvolüsyon belirtilerinden biri olan yağ hücreleri, ilk olarak altıncı haftada gözlendi. Artan yaşla birlikte, yağ doku miktarının artarak korteks içine girdiği ve yağ infiltrasyonu sonucu korteks parenşiminde azalma olduğu saptandı. Hassal cisimcikleri hem yoğunluk bakımından azaldı, hem de hacim bakımından küçüldü. Medulla’da bağdokunun belirginleştiği dikkati çekti.

Sonuç olarak, timus’un doğumla birlikte gelişimini tamamladığı, puberteden sonra invole olduğu ve hayat boyunca fonksiyonel aktivitesini sürdürdüğü tespit edildi.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]