[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2020, Cilt 34, Sayı 2, Sayfa(lar) 147-153
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sigara İçme Durumuna Etki Eden Faktörler ve Tütün Kontrol Eylem Planının Sigara Kullanım Üzerine Etkisinin Araştırılması
Burkay YAKAR1, Edibe PİRİNÇCİ2, Esra KURT CANPOLAT3
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Elazığ, TÜRKİYE
3Adıyaman Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, Adıyaman, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Sigara içme, eğitim durumu, yaş faktörü, prevalans, tütün kontrol eylem planı

Amaç: İnsanların sağlığını tehdit eden en önemli etkenlerin başında gelen sigara kullanımı tütün kontrol eylem planı gibi mücadelelere rağmen yeterli düzeyde önlenememektedir. Sigaranın hem sağlık üzerindeki olumsuz etkilerinden dolayı hem de diğer bağımlılık yapıcı maddelere geçiş zemini hazırlaması nedeni ile sigara ile mücadele önem arz etmektedir. Araştırmamızda güncel veriler ışığında sigara ile mücadele de varılan noktayı görmek ve sigara alışkanlığına etki eden faktörleri araştırmak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte tasarladığımız araştırmamız üçüncü basamak bir sağlık kuruluşunun Aile Hekimliği Polikliniğine Şubat-Nisan 2016 tarihlerinde başvuran 18 yaş üzeri 181 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmamızın verileri olan katılımcıların sosyodemografik özellikleri ve sigara kullanma durumuna etki eden faktörler anket formları ile yüz yüze görüşme ile elde edilmiştir.

Bulgular: Araştırmaya katılanların yaş ortalaması 34.51±13.90 yıldır. Katılımcıların %50.3’ü evli, %65.7’si erkektir. Katılımcıların %55.2’si sigarayı denediğini ve %35.3’ü ise halen sigara içtiğini beyan etmiştir. Kadınların %9.7’si sigara içiyorken, erkeklerde bu oran %48.7’dir (P<0.001). Lise ve altı eğitim düzeyine sahip bireylerin %56.1’i sigara kullanıcısı idi ve yüksekokul ve üzeri eğitim düzeyine sahip bireylerden daha yüksek saptandı (P<0.001). Ailelerinde sigara kullanan birey olanlarda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde sigara kullanım oranı yüksek bulundu (P<0.001).

Sonuç: Araştırmamızda elde ettiğimiz verilerine göre ülkemizde sigara kullanımı halen yüksek düzeylerde saptanmıştır. Cinsiyet, eğitim düzeyinin düşük oluşu, yaş, ailesel faktörler, arkadaş etkisi sigara kullanımını etkileyen nedenler olarak dikkat çekmiştir. Ülkemizde sigara kullanımını etkileyen faktörler gözden geçirerek yeni mücadele yöntemleri oluşturulmalı ve çıkarılan yasaların denetimini daha sıkı yaparak sigara kullanım oranlarını azaltabileceğimiz kanaatindeyiz.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]