[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2020, Cilt 34, Sayı 2, Sayfa(lar) 161-166
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Rosuvastatinin Sol Ventrikül Miyosit Kalsiyum ve Potasyum İyon Kanalları Üzerine Akut Etkisi
Orhan ERKAN, Bilge EREN YAMASAN, Tanju MERCAN, Semir ÖZDEMİR
Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Antalya, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Rosuvastatin, aksiyon potansiyeli, Ca2+ akımı, K+ akımı, miyosit

Amaç: Statinler, kolesterol sentezinde merkezi rol oynayan 3-hidroksi-3-metilglutaril koenzim A (HMG-CoA) redüktaz aktivitesi üzerindeki inhibitör etkileri nedeniyle plazma kolesterol seviyelerini düşürmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Statinlerin, antienflamatuar, antioksidatif, antitrombotik ve antiaritmik etkiler olmak üzere bazı pleiotrofik özellikleri de önerilmiştir. Bununla birlikte, üçüncü jenerasyon sentetik bir statin olan rosuvastatinin ventriküler miyositlerin elektriksel aktivitesi üzerindeki doğrudan etkileri hala bilinmemektedir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 3 aylık erkek wistar türü sıçan kalplerinden izole edilen ventriküler miyositler kullanıldı. Patch clamp amplifikatörünün akım kenetleme modu kullanılarak 1 Hz frekans uyaranlarıyla aksiyon potansiyelleri (AP) elde edildi. Potasyum ve kalsiyum akımları, tüm hücre konfigürasyonu kullanılarak kaydedildi.

Bulgular: Rosuvastatinin (1-10 μM) AP repolarizasyon süresini doza bağımlı bir şekilde uzattığı gözlendi (n=15-16, sırasıyla). Repolarize edici akımlar için rosuvastatinin, L tipi kalsiyum akımlarını (ICaL) %14.57 ve %17.75 azalmayla sonuçlanırken (n=10), geçici-dışa doğru potasyum akımındaki (Ito) azalma sırasıyla %8.28 ve %27.59 idi (n=10). Kararlı durum K+ akımı (Iss) önemli ölçüde değişmedi. Ayrıca, her iki akımın inaktivasyon zamanı sabitleri analiz edildi ve rosuvastatinin, Ito akımlarının yavaş bileşenini önemli ölçüde azalttı, buna karşın ICaL'nin inaktivasyon zaman sabitlerini etkilemedi.

Sonuç: Rosuvastatinin, AP'nin repolarizasyonu sırasında rol oynayan fakat süre üzerinde zıt etkileri olan Ito ve ICaL akımlarının genliği azaltmasına rağmen, süre anlamlı olarak uzamıştır. Bu durumda Ito'daki azalmanın, ICaL’deki azalmanın AP süresi üzerindeki karşıt etkisini baskıladığı ve repolarizasyon süresini uzattığı söylenebilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]