[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary)
2020, Cilt 34, Sayı 3, Sayfa(lar) 147-151
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Ratlarda Sisplatinden Kaynaklanan Nefrotoksisite Üzerine Rutinin İyileştirici Etkileri
Fatih Mehmet KANDEMİR1, Başak HANEDAN2, Mustafa Sinan AKTAŞ2, Sefa KÜÇÜKLER1, Cüneyt ÇAĞLAYAN3
1University of Atatürk, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Biochemistry, Erzurum, TURKEY
2University of Atatürk, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Internal Medicine, Erzurum, TURKEY
3University of Bingöl, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Biochemistry, Bingöl, TURKEY
Anahtar Kelimeler: Sisplatin, nefrotosisite, apoptoz, oksidatif stres

Solid tümörü olan hastalarda sisplatin tedavisi yaygındır, fakat kullanımını sınırlandıran önemli bir faktör nefrotoksik etkileridir. Dolayısıyla bu çalışma ratlarda sisplatinden kaynaklanan nefrotoksisitede oksidatif stres, apoptotik protein kaspaz-3 ve antiapoptotik protein Bcl-3 düzeyleri üzerine rutinin etkilerini değerlendirmek amacıyla yapıldı. Ratlar rastgele 3 gruba ayrıldı (her grupta 7 adet rat). Grup I’e serum fizyolojik uygulandı. Grup II’ye çalışmanın 10. gününde periton içi sisplatin uygulandı. Grup III’e 14 gün boyunca 150 mg/kg ağızdan rutin ve çalışmanın 10. gününde 10 mg/kg periton içi sisplatin uygulandı. Üre, kreatinin, malondialdehit (MDA), glutatyon (GSH), süperoksit dismutaz (SOD), katalaz, glutatyon peroksidaz (GSH-Px), kaspaz-3 ve B-hücre lenfoma protein 3 (Bcl-3) düzeylerinin ölçülmesi için böbrekler ve kan örnekleri toplandı. Ratlarda tek doz sisplatin uygulanması böbrek hasarına neden oldu. Rutin, antioksidant aktiviteyi artırarak ve MDA, kaspaz-3 ve Bcl-3 düzeylerini azaltarak nefrotoksisiteyi önemli düzeyde azalttı (P<0.001). Mevcut çalışma rutinin antioksidant aktiviteyi artırarak oksidatif stresi ve apoptotik yolakları azaltarak sisplatinden kaynaklanan nefrotoksisiteyi hafifletebileceğini gösterdi.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]