[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary)
2020, Cilt 34, Sayı 3, Sayfa(lar) 173-177
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kedi ve Köpeklerde Göz ve Göz Kapağı Hastalıklarının Prevalansı: 201 Olguda Retrospektif Çalışma (2015-2019)
Mehmet Zeki Yılmaz DEVECİ, Ömer KIRGIZ, Cafer Tayer İŞLER, Ziya YURTAL, Muhammed Enes ALTUĞ, Ramazan GÖNENCİ
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Hatay, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Göz hastalıkları, göz kapağı, retrospektif, kedi, köpek

Bu çalışmada, 2015-2019 yılları arasında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi (HMKÜ-VSUAM) Cerrahi Anabilim Dalı Kliniği’ne değişik oftalmolojik problemler ile getirilen kedi ve köpeklerdeki göz ve göz kapağı hastalıklarının prevalansı incelendi. Değişik yaş, ırk ve cinsiyetteki toplam 201 hasta (137 köpek ve 64 kedi) çalışma materyalini oluşturdu. Mevcut çalışmada bu kapsamda karşılaşılan farklı 30 hastalık arasında en çok görülen beş hastalık sırasıyla konjuktivitis %17.91, glandula niktitans prolapsusu %11.94, kornea hasarı %9.45, keratitis %8.96 ve entropiyon %5.97 olarak kaydedildi. Kedi ve köpeklerde göz ve göz kapağı hastalıklarının cinsiyete göre dağılımı erkek hayvanlarda %64.18 ve dişilerde %35.82 olarak belirlendi. Konjuktivitis olgularına köpeklerde %65.71 daha fazla rastlandığı tespit edildi. Anatomik yerleşim alanına göre ise oftalmolojik problemlerin %29.85’ine konjuktivada, %25.87’sine korneada, %14.43’üne göz kapağında, %11.44’üne ise göz kürenin tamamında, %18.41’ine ise gözün diğer bölümlerinde rastlanmıştır. Bu çalışma sonucunda Hatay bölgesindeki kedi ve köpeklerde karşılaşılan göz ve göz kapağı hastalıklarının prevalansı ortaya konularak veteriner hekim ve araştırmacılar için önemli bilgiler sunulmuştur.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]