[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2004, Cilt 18, Sayı 1, Sayfa(lar) 013-019
[ English ] [ PDF ]
RETİKÜLOPERİTONİTİS TRAVMATİKALI SIĞIRLARDA RUMENOTOMİ ÖNCESİ VE SONRASI BAZI KLİNİK, HEMATOLOJİK, BİYOKİMYASAL VE ELEKTROKARDİYOGRAFİK BULGULARIN KARŞILAŞTIRILMASI
Engin BALIKCI1, Cihan GÜNAY2
1Fırat Üniversitesi Sivrice Meslek Yüksek Okulu Elazığ / TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Rumenotomi, elektrolitler, venöz kan gazları, kan proteinleri, EKG.

Bu çalışmada Retiküloperitonitis traumatika’lı (RPT) sığırların tanı ve tedavisinde preoperatif ve postoperatif dönemdeki, bazı klinik, hematolojik, biyokimyasal ve elektrokardiyografik bulguların önemi araştırıldı.

Çalışmada, RPT’li toplam 30 baş (2-8 yaşları arasında) sığır kullanılmıştır.

Bu sığırların operasyon öncesi ve sonrası sistematik klinik ve bazı laboratuvar muayeneleri yapılmış, Base apex (BA) derivasyonlarına göre elektrokardiyogramları (EKG) elde edilmiştir. Laboratuvar muayeneleri; rumen sıvısı (pH, total infusoriya sayısı, sedimentasyon, flotasyon, Cl- düzeyi), bazı hematolojik (hematokrit değer, total lökosit ve lökosit formülü), venöz kan gazları (pH, HCO3, pCO2 ve BE değeri) ve biyokimyasal (serum K+, Na+, Cl–, Ca++, inorganik P, Mg++, total protein, albumin ve globulin) muayeneleri kapsamıştır.

Klinik muayenelerde preoperatif olarak, vücut sıcaklığı, kalp ve solunum frekanslarında anlamlı (p<0.05) bir artış ve rumen hareketlerinde anlamlı (p<0.05) bir düşüş saptanmıştır.

Rumen sıvısı muayenelerinde preoperatif olarak, pH ve total infusoriya sayısında önemli (p<0.05) bir düşüş ve sedimentasyon ve flotasyon zamanlarında önemli (p<0.05) bir artış bulunmuştur.

Hematolojik muayenelerde preoperatif olarak, total lökosit sayısı, nötrofil (%) oranlarında önemli (p<0.05) bir artış ve lenfosit (%) oranında önemli (p<0.05) bir düşüş saptanmıştır.

Venöz kan gazları analizinde preoperatif olarak, pH değerinde önemli (p<0.05) bir düşüş bulunmuştur.

Biyokimyasal muayenelerde preoperatif olarak, Ca++, inorganik P, Mg++, total protein ve albumin miktarında ve albumin/globulin oranında önemli (p<0.05) bir düşüş, globulin miktarında önemli (p<0.05) bir artış saptanmıştır.

EKG’de preoperatif olarak sadece 5 hastada sinus taşikardi bulunmuştur.

Sonuç olarak, operasyondan % 93 başarı oranı elde edilmiş olup, operasyondan önce ve sonra, tespit ettiğimiz hematolojik, biyokimyasal ve elektrokardiyografik bulguların, RPT’nin teşhisinde ve tedavisinde faydalı ipuçları vereceği düşüncesine varıldı.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]