[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2021, Cilt 35, Sayı 1, Sayfa(lar) 009-015
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kombine Karotid Endarterektomi ve Koroner Baypas Cerrahisinde Deneyimlerimiz: 480 Hastada Postoperatif Erken Sonuçlar
Esra ERTÜRK TEKİN1, Ayhan UYSAL1, Özden VEZİR2
1Mersin City Training and Research Hospital, Cardiovascular Surgery Department, Mersin, TURKIYE
2Fırat University, Faculty of Medicine, Cardiovascular Surgery Department, Elazig, TURKIYE
Anahtar Kelimeler: Koroner arter baypas cerrahisi, karotis arter darlığı, karotis endarterektomi, inme

Amaç: Aterosklerozun diffüz olma özelliği nedeniyle, serebrovasküler hastalık ve koroner arter hastalığı birlikte bulunabilir. Kardiyak cerrahiye giden hastaların bir kısmı karotis arter hastalığı (KAH) ve serebrovasküler hastalık nedeniyle nörolojik olaylar için yüksek risk altındadır. Koroner arter baypas greftleme (KABG) yapılan ve eş zamanlı karotis arter darlığı (KAD) bulunan hastalardaki en uygun operasyon stratejisi halen tartışmalıdır. Bu çalışmada, KAH’lı hastalarda izole KABG ile kombine (karotis endarterektomisi [KEA] + KABG) cerrahi sonuçları karşılaştırıldı ve KAH ve inme arasındaki muhtemel ilişki değerlendirildi.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2017-Nisan 2019 tarihleri arasında, KABG öncesinde karotis arter Doppler ultrasonografisi (USG) çekilmiş toplam 480 hastanın tıbbi dosyası retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik ve klinik verileri ve Doppler USG ile tespit edilen karotis arter durumları kaydedildi. Hastanede kalış süreleri içindeki nörolojik komplikasyonlar değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların 312’si erkek ve 168’i kadın olup, yaş ortalaması 62±10.4(dağılım: 44-78) yıl idi. Hastaların 36’sında ciddi KAD vardı. Ameliyat öncesi serebrovasküler olay öyküsü (P=0.048), ileri yaş (P=0.002), geçirilmiş KEA (P=0.576) ve periferik arter hastalığı (P=0.048) ciddi KAD’lı hastalarda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha fazlaydı. Ciddi KAD’lı 36 hastanın 21’ine kombine cerrahi uygulandı. Kombine cerrahi uygulanan hastaların hiçbirinde nörolojik olay görülmedi. İzole KABG uygulanan 459 hastada, hastanede kalış süresince toplam nörolojik mortalite ve morbidite oranı %3.2 olarak bulundu.

Sonuç: Ciddi KAD veya semptomatik KAD ile birlikte kararsız anjina, sol ana koroner arter hastalığı ve yaygın çok damar hastalığı olan hastalarda en iyi sonuçlar kombine (KEA+KABG) cerrahi ile elde edilebilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]