[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2021, Cilt 35, Sayı 2, Sayfa(lar) 072-076
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Veteriner Tıbbi Ürünler için E-Reçete ve İlaç Takip Sistemi Üzerine Bir Değerlendirme
Yavuz BAYGELDİ1, İlker KARACA2, Yasin BAYKALIR3
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Hastanesi, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Elektronik reçete, sağlık bilgi sistemleri, veteriner hekim, anket

Bu çalışmada Elazığ ilinde faaliyet gösteren veteriner hekimlerin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilen Veteriner Tıbbi Ürünleri için E-Reçete ve İlaç Takip Sistemi (İTS)’ne yönelik bakış açılarının değerlendirilmesi, zaman ve ilaç kaybını engellemede sistemin ne kadar etkin olduğu, E-reçete kullanımının saha şartlarında uygulanabilirliği, veteriner hekimler tarafından sistemin farkındalığı ve güvenilirliği açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Katılımcılar Veteriner Hekimler Odası’na kayıtlı veteriner hekimlerden, evrendeki birey sayısı bilinen örneklem genişliği formülü kullanılarak basit tesadüfi örneklem yöntemiyle belirlenmiş ve 41 hekim ile yüz yüze görüşülerek anket uygulanmıştır. Veteriner hekimlere E-reçete eğitimi alıp almadıkları, idari veya cezai bir süreç geçirmeleri, E-reçetenin güvenilirliği, ilaç tasarrufu, gereksiz ilaç kullanımı, iş yükünü arttırma, denetim, uygulamanın desteklenmesi, gıda güvenliğine ve ülkemiz sağlık hizmetlerine katkısı ile ilgili 14 soru sorulmuştur. Veteriner hekimlerin %9.8’inin kadın, %90.2’sinin erkek olduğu, 25-35 yaş aralığında %60.97 35-45 yaş aralığında %21.96 45 yaşından büyük olanların oranın ise %17.07 olduğu görülmüştür. Veteriner hekimlerin bir günde 1-3 arasında E-reçete yazanların oranının %43.9 olduğu, 3-7 arasında %41.5 yedi ve üzeri yazanların oranının ise %14.6 olduğu görülmüştür. E-reçete uygulaması konusunda hasta sahiplerinin eğitilmesi ve denetimlerin sıklaştırılması özellikle gıda güvenliği açısından önem arz edecektir. E-reçete sistemine hasta sahiplerinin demografik bilgilerinin işlenmesi bu bağlamda da faydalı olacaktır. Sistemle ilgili altyapı eksikliğinin giderilmesi ve sistemin çalışma hızının arttırılmasına yönelik teknik çalışmalar yaygınlaştırılmalıdır. Veteriner hekimliği alanında E-reçete sisteminin daha etkin hale getirilmesi amacıyla ulusal düzeyde hekimlerin görüş, beklenti ve sorunların çözümüne ilişkin araştırmalar yapılması ön görülmektedir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]