[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2021, Cilt 35, Sayı 2, Sayfa(lar) 090-097
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Alkali Kornea Yanıklarının Tedavisinde Amniyon Sıvısının Etkinliğinin Araştırılması: Klinik ve Histopatolojik Bulgular
Cihan GÜNAY1, Aydın SAĞLIYAN1, Mustafa ÖZKARACA2, Eren POLAT1, Mehmet Cengiz HAN1, Kemal Kenan KARABULUT1
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Erzurum, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Alkali yanık, amniyon, kornea

Korneadaki epitel bütünlüğünün bozulması mikroorganizmaların kornea epitelini rahat bir şekilde geçmesine ve korneal ülserasyonlara sebep olabilir. Korneada oluşan alkali yanıklar kornea epitel bütünlüğünü bozarak ülserasyonlara hatta perforasyonlara sebep olabilir. Alkali kornea yanıklarının tedavisi için çok sayıda medikal tedavi seçeneği bulunmaktadır. Bu çalışmada korneanın alkali yanıkları üzerine amniyon sıvısının etkinliğinin klinik ve histopatolojik sonuçlarının araştırılması amaçlandı. Amniyon sıvısı içerisinde büyüme faktörleri ile IL-1α ve IL-1β ekspresyonunu baskılayarak inflamasyonu azaltan faktörlerin bulunması çalışmanın hipotezinin kurulmasında önemli bir dayanak oluşturdu.

Çalışmada 30 adet dişi cinsiyete sahip, Wistar Albino ırkı rat kullanıldı. Ratlar rastgele 3 gruba ayrıldı. Alkali yanık oluşturmak amacıyla ratların sağ gözlerinde kornea üzerinde 2N yoğunluğunda NaOH solüsyonu 40 saniye bekletildi. Birinci gruptaki (AS) ratlarda alkali kornea yanığı oluşturulup 20 gün boyunca günde üç kez ikişer damla sığır amniyon sıvısı göze damlatıldı. İkinci gruptaki (PK) ratlarda alkali kornea yanığı oluşturulup 20 gün boyunca üç kez ikişer damla serum fizyolojik uygulandı. Üçüncü gruptaki (NK) ratlarda alkali kornea yanığı oluşturulmayıp 20 gün boyunca günde üç kez ikişer damla sığır amniyotik sıvısı göze damlatıldı. Çalışma boyunca klinik bulgular indirekt oftalmoskop, fluorescein testi ve Rose Bengal testi ile değerlendirildi. Çalışma sonunda ise, kornea epitelindeki değişiklikleri değerlendirmek için histopatolojik değerlendirmeler yapıldı.

Klinik değerlendirmeler sonucunda amniyon sıvısı uygulanan gruptaki (AS) ratlarda deneysel alkali yanığın neden olduğu korneal hasar, konjunktivitis, blefarospazm ve fotofobi gibi klinik belirtilerin hafiflediği tespit edilmiştir. Serum fizyolojik uygulanan ikinci gruptaki (PK) ratlarda ise, korneal perforasyon, şiddetli konjunktivitis, blefarospazm ve fotofobi oluştuğu tespit edildi. Histopatolojik incelemeler sonucunda, ödem ve neovaskülarizasyon şiddeti açısından PK ve AS grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farkın olduğu tespit edildi (P<0.05).

Sonuç olarak amniyon sıvısının kornea alkali yanıklarında etkili olduğu, medikal ya da operatif tedaviye ek olarak kullanılmasının yararlı olacağı kanısına varılmıştır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]