[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2021, Cilt 35, Sayı 2, Sayfa(lar) 103-108
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Doksorubisin Uygulanan Ratlarda COQ10 ve Vitamin E’nin Kanda Lipit Peroksidasyonu, Bazı Antioksidan ve Biyokimyasal Parametrelere Etkisi
Semih YAŞAR1, Fatmagül YUR2, Ebubekir CEYLAN3
1Van Yuzuncu Yil University, Vocational High School of Ozalp, Department of Medical Laboratory Technics, Van, TURKEY
2Mugla Sitki Kocman University, Faculty of Health Sciences, Department of Nutrition and Dietetics, Muğla, TURKEY
3Ankara University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Internal Diseases, Ankara, TURKEY
Anahtar Kelimeler: Antioksidantlar, CoQ10, doksorubisin, rat, vitamin E

Bu çalışmada doksorubisin uygulanan ratlarda, Koenzim Q10 (CoQ10) ve vitamin E’in lipit peroksidasyonu, antioksidan profil ve bazı biyokimyasal parametreler üzerine etkisi araştırıldı. Çalışmada altı aylık 40 adet Wistar-Albino ırkı erkek rat kullanıldı. Hayvanlar dört gruba ayrıldı. Birinci grup ratlara doksorubisin 2.5 mg/kg/serum fizyolojik i.p. olarak haftada bir kez 6 hafta süreyle uygulandı. İkinci grup ratlara doksorubisine ilave olarak CoQ10 4 mg/kg/canlı ağırlık oranında i.p. olarak hergün uygulandı. Üçüncü grup ratlara sadece CoQ10 4 mg/kg/canlı ağırlık oranında yine günlük olarak verildi. Dördüncü grup ratlara doksorubisine ilave olarak vitamin E 10 mg/kg/subkutan/haftada iki kez 6 hafta süreyle uygulandı. Çalışma süresi altı hafta olarak planlandı. Çalışmaya başlamadan önce ratlardan alınan kanlar kontrol grubu oluşturmak amacıyla kullanıldı. Altıncı hafta sonunda tüm ratlardan kan örnekleri alındı. Analizler sonucunda tüm gruplarda malondialdehit ve seruloplazmin düzeylerinde önemli artışlar gözlendi. Tüm gruplarda glutatyon düzeylerinde kontrol grubuna göre düşüşler gözlendi. Retinol ve α-tocopherol düzeylerinde farklılık gözlenmedi. Albumin düzeylerinde önemli azalmalar ve globülin düzeylerinde önemli artışlar belirlendi. Total protein düzeylerinde önemli artışlar, alanin aminotransferaz düzeylerinde DXR grubunda önemli bir artış diğer guruplarda düşüşler gözlendi. Glukoz düzeylerinde ise belirgin düşüşler görüldü. Çalışmada DXR’nin oksidatif etkisi belirgin bir şekilde görüldü ancak verilen CoQ10 ve vitamin E’nin antioksidan etkileri istenilen düzeyde belirgin olarak gözlenemedi. Çalışma verilerine göre CoQ10 ve vitamin E gibi antioksidan maddelerin, çeşitli ilaçların neden olduğu stres ve hasarı azaltmak için kullanılabileceği ancak verilen ilaçların kullanım süresinin antioksidan maddelerin başarısını azaltabileceği sonucuna varıldı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]