[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2021, Cilt 35, Sayı 2, Sayfa(lar) 097-101
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Meme Kanseri Taşıyan Sıçanlarda Raloksifen ve Fluoksetin Tedavisinin Oksidan-Antioksidan Durum Üzerine Etkisi
Necip İLHAN1, Oguzhan TATAR1, Solmaz SUSAM2, Nevin İLHAN1
1Fırat University, Faculty of Medicine, Medical Biochemistry Department, Elazig, TURKIYE
2Adiyaman University, Faculty of Medicine, Medical Biochemistry Department, Adiyaman, TURKIYE
Anahtar Kelimeler: Antioksidan enzimler, meme kanseri, CA 15-3, DMBA, MDA

Amaç: Meme dokusunda 7,12-Dimetilbenz[a]antrasen (DMBA)'nın neden olduğu tümörler, morfolojik açıdan, biyokimyasal ve moleküler belirteçlerin ekspresyonu bakımından insan meme kanserine çok benzemektedir. Meme kanseri tedavisinde önemli ilerlemeler görülmesine rağmen, hala alternatif yaklaşımlara ihtiyaç vardır. Bu çalışma, sıçanlarda DMBA ile indüklenmiş meme karsinogenezinde oksidan ve antioksidan parametreleri değerlendirerek Raloksifen (RAL) ve Fluoksetin (FLX) 'in terapötik etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Otuz iki tane dişi Wistar türü sıçan 4 gruba ayrıldı. Grup I’e sadece DMBA uygulandı. Tümör indüksiyonundan sonra, kanser taşıyan sıçanlar oral olarak RAL (Grup II), FLX (Grup III) ve son olarak RAL+FLX (Grup IV) ile tedavi edildi. Tüm gruplardaki tümörler, zeytinyağı içinde çözündürülmüş DMBA (80 mg/kg vücut ağırlığı) kullanılarak indüklendi. Tüm deney gruplarında tümör markeri olan kanser antijeni (CA) 15-3 ve seçilen oksidatif ve antioksidatif parametreler uygun yöntemler kullanılarak analiz edildi.

Bulgular: Terapötik ajanların tek başına veya kombinasyon halinde oral tedavisi, DMBA grubuna kıyasla tüm terapötik gruplarda CA 15-3 seviyelerinde önemli bir azalma sağladı. Malondialdehit düzeyleri ölçüldüğünde, DMBA grubuna kıyasla tüm tedavi gruplarında bir azalma gözlendi. Bununla birlikte, enzimatik antioksidanların aktiviteleri, terapötik ajanlar uygulandıktan sonra arttı, bu durum bu ajanların antikanser etkisi sergilediğini düşündürmektedir.

Sonuç: Sonuç olarak, RAL ve FLX kombinasyonunun meme kanserinin restoratif yıkıcı etkileri üzerinde tek başına RAL veya FLX'in her birinden daha etkili olduğu düşünülmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]