[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2021, Cilt 35, Sayı 3, Sayfa(lar) 145-150
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Streptococcus Pluranimalium ile Doğal Enfekte Koyunlarda Akut Faz Yanıt ve Oksidatif Hasarın Haptoglobin, Nitrik Oksit ve Malondialdehit Düzeyleri Kullanılarak Değerlendirilmesi
Akın KIRBAŞ1, Ramazan KAMAN2, Oğuz MERHAN3, Kadir BOZUKLUHAN4, Şükrü DEĞİRMENÇAY2, Muhammed Sertaç EROĞLU2
1Yozgat Bozok University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Internal Medicine, Yozgat, TURKEY
2Atatürk University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Internal Medicine, Erzurum, TURKEY
3Kafkas University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Biochemistry, Kars, TURKEY
4Kafkas University, Kars School of Higher Vocational Education, Department of Veterinary Health, Kars, TURKEY
Anahtar Kelimeler: Akut faz yanıt, oksidatif hasar, koyun, Streptococcus pluranimalium

Bu çalışmanın amacı Streptococcus pluranimalium ile doğal enfekte koyunlarda haptoglobin (Hp), nitrik oksit (NO) ve malondialdehit (MDA) düzeylerini kullanarak akut faz yanıtı ve oksidatif hasarı değerlendirmektir. Çalışmanın hayvan materyalini 4-6 yaş arasında olan S. pluranimalium ile enfekte 60 adet koyun (Enfekte grup) ve 4-6 yaş arasında olan 15 adet sağlıklı koyun (Kontrol grubu) oluşturmuştur. Mikrobiyolojik analizler için enfekte koyunlardan deri kazıntısı ve biyokimyasal analizler için hayvanların vena jugularislerinden kan örnekleri alındı. Enfekte koyunlardan alınan örneklerden S. pluranimalium, VITEK 2 Kompakt Bakteri Tanımlama ve İzleme Sistemi kullanılarak tanımlandı. Serum Hp ve NO düzeyleri spektrofotometrik yöntemle, MDA düzeyleri ise tiyobarbitürik asit (TBA) reaksiyonu ile belirlendi. Enfekte grubun Hp (0.17±0.01 g/L), (P<0.001) MDA (1.67±0.04 μmol/L) ve NO (31.14±1.61 μmol/L) (P<0.01) düzeyleri kontrol grubundan anlamlı olarak daha yüksek bulundu. Sonuç olarak, yüksek serum MDA ve NO düzeylerinin S. pluranimalium ile doğal enfekte koyunlarda oksidatif hasarın meydana geldiğini gösterdiği sonucuna varıldı. Bununla birlikte, daha yüksek Hp ve düşük Alb konsantrasyonlarının, enfekte hayvanlarda akut faz yanıtının bir göstergesi olabileceği varsayılabilir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]