[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2021, Cilt 35, Sayı 3, Sayfa(lar) 168-171
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Balık Yağı, Metotreksat Kaynaklı Nefrotoksisite ve Hepatotoksisiteye Karşı Koruyucudur
Ali GÜREL1, Kürşat KAYA2
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Denizli, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Metotreksat, oksidatif hasar, böbrek, karaciğer, balık yağı

Amaç: Bu çalışmada metotreksat (MTX) kaynaklı böbrek ve karaciğer hasarına karşı balık yağının (BY) potansiyel koruyucu etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Dört gruba (n=7) ayrılan ratlarda; Kontrol grubu14 gün gavajla mısır yağı ve üçüncü gün periton içine (i.p.) fizyolojik tuzlu su, BY grubuna 14 gün gavajla 1000 mg/kg BY ve üçüncü gün i.p. fizyolojik tuzlu su, MTX grubuna 14 gün gavajla mısır yağı ve üçüncü gün i.p. tek doz 20 mg/kg MTX, MTX+BY grubuna 14 gün süreyle gavajla1000 mg/kg BY ve üçüncü gün i.p. tek doz 20 mg/kg MTX enjekte edildi. Deney sonunda ratlar dekapite edilip, böbrek ve karaciğer - 86 °C’de korundu ve biyokimyasal ölçümler yapıldı.

Bulgular: Metotreksat uygulanmasıyla böbrek ve karaciğer dokularında tiyobarbitürikasit reaktif substans (TBARS) seviyelerinin kontrol grubuna göre arttığı; süperoksitdismutaz (SOD), glutatyon (GSH), glutatyon peroksidaz (GPx) ve katalaz (CAT) aktivitelerinin ise azaldığı görüldü. MTX ile birlikte BY uygulanması, tek başına MTX uygulanan grupla karşılaştırıldığında TBARS seviyesinde azalma; GSH, CAT, SOD ve GPx aktivitelerinde artış sağladı.

Sonuç: Bu çalışmada MTX’ın, böbrek ve karaciğer dokularında oksidatif hasara neden olduğu ve BY’nın bu hasarı engellediği saptanmıştır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]