[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2022, Cilt 36, Sayı 1, Sayfa(lar) 042-048
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Metotreksat Uygulanan Ratlarda Arjinin Silikat İnositol Kompleksinin Kemik Hasarı Üzerine Etkileri
Zeynep TUZCU1, Beşir ER1, Tansel Ansal BALCI2, Mehmet ERDOĞAN1, Mehmet TUZCU1
1Fırat Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Arjinin silikat inositol, metotreksat, kemik hasarı

Antineoplastik bir ilaç olan metotreksat (MTX), kemik deformasyonlarına neden olmaktadır. Arjinin-silikat-inositol (ASİ) kompleksi, kemik sağlığı üzerinde faydalı etkileri olduğu gösterilen arginin, silikon ve inositolün bir bileşimidir. Bu çalışmada, ratlarda ASİ uygulamasının MTX kaynaklı kemik hasarına karşı potansiyel koruyucu rolü araştırıldı. Bu amaçla toplam 28 adet Sprague-Dawley erkek rat dört gruba ayrıldı: i) Kontrol, ii) ASİ; ratlara 15 gün boyunca 25 mg/kg/gün dozunda oral gavaj ile ASİ verildi, iii) MTX; ratlara 8-12. günler arasında 5 gün boyunca subkutan olarak 0.75 mg/kg dozunda MTX enjekte edildi, iv) ASİ+MTX; ratlara 15 gün boyunca 25 mg/kg/gün dozda oral gavaj ile ASİ verildi ve 8-12. günler arasında 5 gün boyunca subkutan olarak 0.75 mg/kg dozunda MTX enjekte edildi. MTX; serum aspartat aminotransferaz (AST), alanin aminotransferaz (ALT), üre (BUN) ve kreatin düzeylerini anlamlı derecede artırırken, tibia osteokalsin düzeyini azaltmıştır (P<0.001). ASİ+MTX grubunda; ALT, AST, BUN ve kreatinin düzeyleri MTX grubuna göre belirgin olarak azalmıştır (P<0.001). MTX; kemik dokusunda nükleer faktör kappa-B (NF-κB), nükleer faktör kappa-Β ligandının reseptör aktivatörü (RANKL), interlökin-1β (IL-1β), interlökin-6 (IL-6) ve tümör nekroz faktörü-α (TNF-α) düzeylerini artırıp osteoprotegerin (OPG) ve tip 1 kollajen düzeylerini azaltmıştır (P<0.001). Ancak, ASİ uygulaması NF-κB, RANKL, IL-1β, IL-6 ve TNF-α düzeylerini düşürürken, OPG ve tip 1 kollajen düzeylerini de arttırmıştır (P<0.05). Benzer şekilde, ASİ’nin MTX’e karşı koruyucu etkisi histolojik analizler ile doğrulanmıştır. Sonuç olarak, ASİ uygulaması ratlarda MTX’in kemik hasarı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmıştır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]