[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2022, Cilt 36, Sayı 2, Sayfa(lar) 096-100
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sağlıklı Kedilerde Bakteriyel ve Mikotik Deri Florası
Akın KOÇHAN1, Aynur ŞİMŞEK1, Nurdan KARACAN2, Simten YEŞİLMEN ALP2, Ömer Faruk KATANALP2, Almina GÜNEŞ1
1Dicle Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Diyarbakır, TÜRKİYE
2Dicle Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Deri, flora, kedi

Deri florasını patojenlerin deriye yerleşip üremesini engelleyen ve organizmaya zarar vermeden gruplaşarak yaşayan mikroorganizmalar topluluğu oluşturur. Vücutta bulunan mikroorganizma popülasyonları anatomik bölgelere göre farklılık gösterdiği gibi aynı anatomik bölgeler için farklı bireylerde değişen bir popülasyon ve flora söz konusu olabilir. Bu çalışmada, sağlıklı kedilerde deri florasında bulunan bakteriyel ve mikotik etkenlerin ortaya konulması, floranın anatomik bölgelere göre farklılıklar arz edip etmediğinin araştırılması amaçlandı. Araştırmanın materyalini, anamnezde kaşıntı ve şiddetli tüy dökülmesi olmadığı bilgisi alınan, yapılan rutin klinik muayenelerinde deride herhangi bir lezyon, kepeklenme, tüy dökülmesi ve kaşıntının olmadığı, tüylerinin parlak ve düzenli olduğu tespit edilen 20 kedi oluşturdu. Çalışmaya dahil edilen kedilerin deri florası faklı vücut bölgelerinden 260 sürüntü örneği alınarak mikotik ve bakteriyolojik yönden araştırıldı. Tespit edilen etkenlerin tür tayini yapıldığında sağlıklı kedilerin deri florasından izole edilen bakteriyel etkenlerin A. lwoffii, B. subtilis, B. zoohelcum, E. faecalis, E. faecium, K. rhizophila, K. rosea, K. varians, L. boronitolerans, M. luteus, N. zoodegmatis, P. multocida, P. luteola, P. putida, P. oryzihabitans, S. paucimobilis, S. epidermidis, S. capitis, S. felis, S. haemolyticus, S. hominis, S. simulans, S. xylosus, E. coli olarak belirlendiği ve mikotik etkenlerin ise olarak A. fumigatus, A. niger, Bipolaris spp, Malessezia spp, Penicillium spp, olduğu görüldü. Sonuç olarak; sağlıklı kedilerin deri florasında gram (+) bakterilerin baskın olduğu, floranın anatomik bölgelere göre farklılıklar göstermediği ancak bazı bölgelerde (burun deliği, ağız boşluğu, vulva/prepisyum) bakteriyel ve mikotik üremenin daha yoğun olduğu tespit edildi.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]