[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2022, Cilt 36, Sayı 3, Sayfa(lar) 194-199
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Üreme Sezonu Dışında Kısa Süreli Progestagen ve PMSG ile Senkronize Edilen Koyunlarda İmmunmodülatör Kullanımının Vaginal Akıntı Skoru ve Konsepsiyon Oranı Üzerine Etkisi
Halef DOĞAN1, Metehan KUTLU2
1Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Ana Bilim Dalı, Tekirdağ, TÜRKİYE
2Adana Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Daire Başkanlığı, Adana, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: İmmunmodülatör, progestagen, vajinal akıntı, anöstrüs, koyun

Üreme sezonu dışında, koyunlarda en yaygın kullanılan östrüs uyarım protokollerinden birisi, kısa süreli progestagen ve gebe kısrak serum gonadotropin (PMSG) kombinasyonudur. Progestagenlerin genital organlarda oluşturduğu immunsupresyon ile birlikte intravaginal süngerlerin oluşturduğu irkiltici etki, çoğu kez vaginada değişen derecelerde vaginal akıntı ve inflamasyona sebep olabilmektedir. Bu çalışmada, kısa süreli intravaginal progestagen ve PMSG kombinasyonu ile östrüsleri uyarılan üreme sezonu dışındaki koyunlarda, protokole immunmodülatör ilavesinin vaginal akıntı skoru ve konsepsiyon oranı üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada, 60 adet Macar merinosu ırkı koyun kullanıldı. Koyunlar rastgele iki eşit gruba ayrıldıktan sonra, deney grubuna (CCL), 10 mg Corynebacterium cutis lizatı uygulanarak, 7 gün süre ile progestagen içeren vaginal sünger uygulandı. Yedinci günde süngerler alınarak, 500 IU PMSG enjeksiyonu yapıldı. Kontrol grubuna (Kontrol) ise, sadece 7 gün intravaginal progestagen ve PMSG uygulaması yapıldı. Süngerlerin çıkarıldığı anda vaginal akıntı skorları belirlenerek kaydedildi. Koyunların östrüsleri takip edilerek elde aşım yaptırıldı. Elde aşımlar sonrası gebelik muayenesi yapılarak, gruplarda konsepsiyon oranları belirlendi. CCL ve Kontrol gruplarında östrüs oranları (%96.6 & %93.1; P>0.05) ve ortalama vaginal akıntı skorlarında (1.20 & 1.53; P>0.05) farklılık tespit edilmezken, konsepsiyon oranlarında ise istatistiki açıdan önemlik tespit edildi (%79.3 & %50.0; P=0.011). Alınan verilerden, vaginal akıntı skor sayısı azaldıkça, konsepsiyon oranının arttığı belirlense de, yapılan korrelasyon analizinde, vaginal akıntı skoru ve konsepsiyon oranı arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı tespit edildi (P>0.05). Sunulan bu çalışmanın sonuçlarına göre, üreme sezonu dışında kısa süreli progestagen ve PMSG kombinasyonu uygulanan koyunlarda, protokole immunmodülatör ilavesinin, östrüs oranı ve vaginal akıntı skorları üzerine etkili olmadığı, ancak konsepsiyon oranında önemli derecede bir artış meydana getirdiği sonucuna varıldı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]