[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2022, Cilt 36, Sayı 3, Sayfa(lar) 218-223
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Pnömonili Sığır Akciğer Örneklerinde Mycoplasma bovis’in Real Time PCR ile Araştırılması
Sifa KARAHAN1, Ismail Hakki EKIN2
1Ministry of Agriculture and Forestry Adana Veterinary Control Institute, Bacteriology Laboratory, Adana, TÜRKİYE
2Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Microbiology, Van, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Sığır, akciğer, Mycoplasma bovis, real time-PCR

Bu çalışmada, pnömonili sığır akciğerlerinde Mycoplasma (M.) bovis’in varlığı, gen spesifik primerlerin kullanıldığı real time polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemi ile araştırıldı. Makroskobik olarak pnömoni tanısı koyulan 100 adet sığır akciğer örneğinin 52’sinde real time PCR ile M. bovis saptandı. Örneklerin 58’inde konvansiyonel bakteriyolojik yöntemler ile çeşitli bakteriyel etkenlerin varlığı tespit edildi. Çalışmada M. bovis’den sonra en yüksek oranda (%25) Escherichia coli tespit edilirken, Pasteurella multocida, Klebsiella pneumoniae, Sphingomonas paucimobilis, Mannheimia haemolytica, Staphylococcus epidermidis ve Staphylococcus spp. örneklerin sırasıyla %13, %7, %7, %4, %1 ve %1’inden izole edildi. Akciğer örneklerinin 42’sinden ise konvansiyonel bakteriyolojik yöntemler ile bakteriyel etken izole edilmedi. Çalışmadan elde edilen bulgular ile M. bovis’in sığırlarda solunum sistemi hastalıklarına neden olan önemli bir etken olduğu belirlenmekle birlikte hastalığın teşhis ve tedavisinde diğer bakteriyel etkenlerin varlığının da göz önünde bulundurulması gerektiği kanaatine varıldı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]