[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 057-066
[ English ] [ PDF ]
DÜZENLİ KIZGINLIK GÖSTEREN VE GÖSTERMEYEN İNEKLERDE KAN SERUMUNDA BAZI MİNERAL MADDE DÜZEYLERİ ÜZERİNE ÇALIŞMA
Hamit YILDIZ, Halis ÖCAL
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Östrüs Siklusu, İnek, Ca, Zn, Cu, K ve Mg

Bu araştırma, düzenli östrüs gösteren ve göstermeyen ineklerde, siklus boyu kan serumu kalsiyum (Ca), çinko (Zn), bakır (Cu), potasyum (K) ve magnezyum (Mg) düzeyleri arasında bir fark olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapıldı.

Çalışma (1996 yılı Haziran-Ağustos ve 1997 yılı Ocak-Mart) ayları arasında, toplam 16 inekte yapıldı. İnekler Prostaglandin F-2 alfa ile senkronize edildi. Prostaglandin F-2 alfa uygulamasını izleyerek östrüs gösteren tüm hayvanlardan, yaklaşık bir siklus süresince (20-24 gün) gün aşırı kan örnekleri alındı. Senkronize östrüslerden ortalama 21 gün sonra kızgınlık gösteren inekler düzenli östrüs gösterenler (A grubu), kızgınlık göstermeyenler ise düzenli östrüs göstermeyenler (B grubu) olarak gruplandırıldı.

A grubunda, serum Ca düzeyinin siklusun 10 (P<0.05), 16 (P<0.05) ve 22. (P<0.02); Zn düzeyinin 8 (P<0.05), 16 (P<0.01) ve 18. (P<0.02); K düzeyinin 0 (P<0.05), 2 (P<0.01), 6 (P<0.02), 8 (P<0.02), 10 (P<0.02) ve 18. (P<0.02) günlerinde B grubu hayvanların aynı günlerine göre yüksek olduğu belirlendi. Cu ve Mg düzeyleri yönüyle her iki grup arasında bir farkın olmadığı görüldü (P>0.05).

A grubu ineklerde, siklus boyu ortalama serum Ca, Zn, K ve Cu düzeylerinin B grubu ineklerden daha yüksek olduğu belirlenirken (P<0.0005 ve P<0.05)), serum Mg değerler arasında bir farkın olmadığı (P>0.05) tespit edildi. A ve B grubu inekler kış ve yaz dönemi diye iki alt gruba ayrıldığında; B grubu ineklerin kış dönemi ortalama serum Cu, Mg ve K düzeylerinin yaz dönemine göre daha düşük olduğu (P<0.0005 ve P<0.005) ancak Ca ve Zn değerlerinin mevsime göre değişmediği (P>0.05) belirlendi. A grubu ineklerde ise, kış döneminde serum Zn değerleri yaz dönemine göre yüksek (P<0.05), K değerleri ise daha düşük olarak bulundu (P<0.0005). Aynı grupta serum Ca, Cu ve Mg düzeylerinin ise mevsime göre değişmediği tespit edildi (P>0.05).

Sonuç olarak, düzenli östrüs gösteren ineklerde kan serumu Ca, Zn, Cu ve K gibi mineral maddelerin düzenli östrüs göstermeyen ineklere göre yüksek olduğu belirlenirken, Mg düzeyleri yönüyle bir farkın olmadığı görüldü.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]