[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2023, Cilt 37, Sayı 2, Sayfa(lar) 114-121
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Elazığ’da Tüketime Sunulan Kokoreçlerin Mikrobiyolojik Kalitesi
Müzeyyen AKGÖL1, Selçuk ALAN2, Gülsüm ÖKSÜZTEPE1
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı Elazığ, TÜRKİYE
2Tarım ve Orman Bakanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kokoreç, mikrobiyolojik kalite, halk sağlığı

Elazığ ili merkezde satışını yapan 3 farklı lokantadan 96 (48 adet pişmiş sade 48 adet ise pişmiş baharatlı) adet kokoreç örneği toplandı. Pişmiş sade ve pişmiş baharatlı kokoreçlerde ortalama olarak sırasıyla toplam mezofilik aerob 3.92, 4.03, toplam psikrofilik aerob 3.12, 3.38, koliformlar 2.04, 2.49, Enterobacteriaceae 2.22, 2.81, Staphylococcus-Micrococcus’lar 1.65, 2.04, maya-küf 1.16, 2.10, fekal streptokoklar 1.67, 2.00, Lactobacillus Leuconostoc Pediococcus 3.06, 3.48 log10kob/g ve pH ise 6.38, 6.27 olarak tespit edildi. Pişmiş sade kokoreçlerde E. coli ortalama olarak 1.13 log10kob/g düzeyinde 10 (%20.83) örnekte 1.0-1.99 log10kob/g arasında sayıldı ve Hiçbir örnekte Staph. aureus ve Cl. perfringens tespit edilmedi. Pişmiş baharatlı kokoreç örneklerinde koagulaz pozitif Staph. aureus sayısının 1.36 log10kob/mL seviyesinde 10 (%20.83) örnekte 1.0-1.99 log10kob/g arasında olduğu belirlendi. Pişmiş baharatlı kokoreç örneklerinin hiç birinde E. coli ve Cl. perfringens’e rastlanılmadı. Sonuç olarak incelenen tüm kokoreç örneklerinin mikrobiyolojik kalitelerinin düşük seviyede olduğu arzu edilmeyen mikroorganizmalarla kontamine olduğu ve insan sağlığı bakımından potansiyel bir risk oluşturabileceği kanaatine varıldı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]